120713. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gumifonal előállítására

Megjelent 1939. évi június hó 1-én. MAGYAK KIRÁLYI wBjjjfr SZABADALMI BIBÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120713. SZÁM XI/b. OSZTÁLY. — L. 7400. ALAPSZÁM. Eljárás gnmiional előállítására. International Latex Processes Limited, Guernsey, mint Carl L. Beal Cuyahoga Falls-i lak ós (Észak­amerikai Egyesült Államok) amerikai állampolgár jogutóda. • A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó hó 14-ike. A. E. A.-beli elsőbbsége 1936. évi augusztus 15-ike. A találmány eljárás rugalmas gumifo­^.al előállítására, amely különösen textil anyaggal kapcsolatban való felhasználás­ra, nyújtható ruházati cikkek és hasonló 5 áruk készítésére, továbbá egyéb olyan cé­lokra alkalmas, ahol ilyen fonalakat je­lenleg is használnak. A találmány Marion M. Harrison 2,030.208. számú 1936 február 11-én engedélyezett amerikai szabadal-10 mában leírt és igényelt eljárásnak javí­tása, atm'ely 1 szerint viszonylag1 csekély nyujthatóságíú rostos fonalait, nagymér­tékben nyújtható anyaggal, pl. lafcex-gu­mával burkolnak, ezután a rostokat szét-15 mfc»rzsálják, mjikoris szabadon nyújtható csőalakú gumifonal keletkezik, amely ma­gában foglalja a szétmorzsolt rostmaradé­•kot. A találmány tárgya ügyes és gazdasá-20 gos eljárási és készülék kiválóan1 egyenle­tes méretű és minőségű gumifonal előál­lítására. Ezenbelül eljárás egyenletes la­tex-gumi bevonatnak! mozgó szálon való koagulálására, a bevonatnak a szálon való 25 szárítására, anélkül, hogy alakváltoztató nyomásnak vetnénk alá; eljárás és készü­lék a rostos szál mechanikai szétmorzso­lására és annak kémiiai uton való elősegí­tésére; továbbá szábolyozatt készülék gu-80 mlifonálnak gyors és folytatólagos gyártá­sára rendkívül csekély miéretbeli és minő­ségi ingadozással; vég,ül nagybani gyár­tásra olyan készülék, amely a folytató­lagos gyártás biztonsága mellett minimá­lis figyelmet igényel. A találmány fent 35 felsorolt, valamint egyéb tárgyainak megvalósítási módja könnyen megérthető annak alább részletesen ismertetett elő­nyös kivitleli alakjából, a esjaitolt rajzok kapcsán, ahol az 40 la. ós lb. ábrák vázlatos oldalnézetben, Világosabb ábrázolás végett részben met­szetben, ábrázolnak egy a gumifonalak­nak ;a találmány szerinti előállítására szolgáló készüléket; a 45 2. ábra az, la. ábra szerinti készülék egy részletének alapmetsziete, éspedig a készü­lék azon részletének részletrajza, amely­ben a> mjozgó szálra latexgumit válasz­tunk le; a 50 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala, mentén ké­szített függőleges metszet; a 4. ábra a, 2. ábra 4—4 vonala mentén készített függőleges metszet; az 5. ábra az la. ábra 5—5 vonala mentén 55 készített függőleges metsziet; a 6. ábra a fonal szétmiorzsolásának való­színű mechanikáját szemlélteti vázlato­san. Ha a találmánynak a rajz szerinti cél- 60 szerű kiviteli alakját először általánosság­ban nézzük, ugy látható, hogy számos (FJ rostos szálat egymással párhuzamos hely­zetben egymás után következő vezérlők, hengerek és szállítók Ifeletit olymódon ve-* 65 zetünk el, hogy a fonal először folyékony

Next

/
Thumbnails
Contents