120701. lajstromszámú szabadalom • Tűzoltó-eljárás és szerek

•AÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI SZABADALMI ). JL?. 120701. SZÁM. XVIlI/b. <(SZTÁLY. — I). 4860. ALAPSZÁM. Tűzoltó-eljárás és szerek. Dufraisse Charles Róbert taii&r, Páris. A bejelentés napja 1936. évi december hó 16-ika. Franciaországi elsőbbsége 1935. évi december hó 18-ika. Ismeretes, hogy tüzet el lehet oltani be­léjévetett, többé-kevésbé elosztott, szilárd anyagokkal. Az eddig ajánlott valamennyi .^nyag azonban gyaikran nem elég hatásos. ít,J£zenk#vül azok felhasználási módjai, me­ek. az oltókészülékek régi alapelveiből fúlnak ki, ugyancsak nem elég eredrné­-tiyesek. A talalmány szerint a tűzoltáshoz szilárd lO fém- *es metalloidszármazekokat ha&zná-Jijnk, melyeknek a ipai napig tudtommal • ' e oq^ra nem hasznosított specifikus oltó­ha^isát, vagyis a lángokkal szemben anti­oxidáns hatását, én fedeztem fel. E szár-15 mazékokat sikerrel és gazdaságosan hasz­nálhatjuk tűzoltásra. Ezeket a szilárd oltóanyagokat — melyek főbb egyedeit alább ismertetem — a min­denkori viszonyoktól függő állapotban, 20 vagyis tömörítve, porítva, oldva, szuszpen­dálva, burkolatban, impregnálva, általában a céljuknak megfelelő bármely alakban használhatjuk. Az említett állapotok vala­melyikében alkalmazott oltóanyagokat ve-25 zérelt vagy önműködő eszközékkel vetjük a tűzbe, vagy már előre elhelyezzük a védendő helyen, pl. tűzjgátló bevonat, láng­fogó gát, stb. álakjábap, vagy pedig áltar Iában bármely más hatásos módon hasz-30 náljuk fel azokat a tűz kitörésének, kifejlői­désének, terjedésének és a tűzvész időtarta­mának megrövidítésére, illetve meggátlár sára, a tűzvész hármely megnyilvánulása esetén, így mindennemű gázalakú,, folyé-85 kony vagy szilárd égési anyag öiigyullat­dásakor vagy megjgyu j tásakor, lassú, gyors vagy robbanó égéséknél egyaránt, ideszái­mítva a bányalég"- és lőporrobbanásokai jg. Az oltóanyagok specifikus oltótulajdon­sága folytán ezek az anyagok már kis adah 40 gokban oltanak anélkül, hogy a lángbabo­rult égési anyag körül az oxigént ritkítani kellene. Példaképpen egy kísérletre hivatkozom, melynél ligroinMl (forráspont 80—100°) 45 álló, mély, meggyújtott fürdő alkotta tüzet teljesen eloltottam kb. 0,1 milliméternél kisebb átmérőjű részecskék alakjában al­kalmazott káliumfluoriddal vagy előaayö­sebben a még hatásosabb káliu mfluosizit- 60 likáttál, melynek használata semmiféle ne­hézséggel nem jár. Az anyagot homogén ; permet alakjában legfeljebb egy másod­percig szórjuk ki, még pedig a fürdő .1 emsére mintegy 3—5 mg-ot. Álló láng eise- 53 tén az anyaggal betöltött tér köbdiecimé­terére 10 g-ot sízámíthatunk. E számok, melyek módosulhatnak és amelyeknek csak . nagyságrendjét kell szem előtt tartani, efe­gendők annak igazolására, hogy a; káliuma 60 fluorid, illetve a MliumJluoszilikát itt spe­cifikus tűzoltó tulajdonsága folytán hat. Az új oltóanyagok felhasználási módja lényegesen különbözik a réglebbi szilárd oltóanyagokétól, melyekkel osak tűzfojtó 65 hatást lehjetett elérni, amikor azokat nagy tömegben a tűzbe vetették oly célból, hogy a tűset a környező levegőtől elszigeteljék, illetve az égést mehanikusan gátolják, akár mjagával az; oltóanyaggal (pl. homokikat 70 vagy habbal) történő l>eborítás révén, akár f>edig a lángokkal éyintkező anyagból jfejt. ődő gáz (pl. nátriHmhidrokarbpűát) se­gélyével. Visszatérve az. előbbi padára, egyszerű összehasonlítás végéit rámutató^ 75 arra, hegy ugyanazt a tüzet Fontmne&eaüri

Next

/
Thumbnails
Contents