120696. lajstromszámú szabadalom • Görredőny-göngyölítő szerkezet

Megjelent 1939. évi jiinius hó 1-én. tfA-rpjrff KÍRMTI o^gz iw SZ'ABADAMT Braősitf SZABADALMI LEÍRÁS 120696. szín. ¥IÍÍ/c.' OSZTÁLY. — jBr 13742, ALAPSZÁM* göngyölíts özerfc«ze€. lífrá Márfcfwl lakatosmester, Btufapest. Á bejelentés napja 1037. évi mái cius hó 6-iká. A redíanyfelhúzó szerkezetek 30 év óta varának használatban anélkül, hogy a le­folyt bosszú idő alatt ezeken a legcseké­lyebb változtatás, vagy tökéletesítés történt 6 volna. Az ismert és Jelenleg használatban lévő rédőmyfelhúzó készülékek egybe van­nak építve csaknem mindig a redőny hengerével és a kivitelezésnek ez a rend­szere a redőnyszekrény keskeny nyílása 10 miatt sokszor okoz a redőny szerelésé­nél kellemetlen nehézségeket. A húzó he­veder (zsinór), mint általánosan ismeretes, úgy van elhelyezve, hogy ha a redőnyt fel­húzzák, 4—5 folyóméter heveder (zsinór) 15 lóg le a földig és valóságos gyűjtőhelye a szobai porriak és minden egyéb piszok­nak. Ennek elkerülésére már régebben al­kalmaznak heveder- (zsinór-) göngyölítő ru­gós szerkezeteket, melyeket az ablaktok 20 borítása mögé úgy helyeznek el, hogy a borítást kivésik, sőt sok esetben helyszűke miatt a pillérek véséséit sem lehet el­kerülni. Mint minden rugós szerkezet, ez is nagyon sokszor megbízhatatlan és köny-2b nyen elromlik. Az ily rugós göngyölítő szerkezetek hiánya esetén a húzó heveder, illetőleg zsinór rögzítését az ablaktokra csavarozott csúszógörgös csigával, vagy rugós szorítókkal oldják meg, A csúszó-30 görgős megoldásnál, ha a görgő kicsit meg­kopott, vagy annak csúszópályája ki­tágult, a rögzítőképesség megszűnik és a redőny lezuhan. A rugós rögzítőknél a heveder (zsinór) becsípése okoz sokszor .85 nehézséget, úgyannyira, hogy gyermekek vagy idősebb személyek nem is tudják az ily redőnyöket megrögzíteni. A redőnyök felhúzásánál is érezhető ezeknek a szerkezeteknek hiányossága, mert a felhúzó személy két irányú mun- 40 kát kénytelen végjezni, mégpedig a redőnyt húzni és egyben húzás közben meg ís tartani, mert különben az újabb húzó fo­gásnál a redőny visszazuhan. Ugyancsák visszazuhan a redőny akkor is, ha húzás 45 közben a heveder (zsinór) esetleg elszakad. A találmány hivatva van ezeket a hiá­nyosságokat kiküszöbölni. A szerkezet tel­jesen független a redőnyhengertől, sze­relése könnyű, akadálytalan. 50 Az 1. ábra szerinti tengely végre a re­dőnyhenger, melyen a (4) tengelyvégnek fészek van kiképezve, — egyszerűen rá­toldható és így az együttműködés bizto­sítva van. A (4) tengelyre szerelt (3) zsi- 55 nór- (heveder-) tárcsán, az (5) rögzítíő kallantyúján, a (6, 7, 11, 13) csigákon (12) zsinór (heveder) van átvezetve, mely­nek két vége csomózás nélkül össze van kötve. A rögzítő kallanlyú és zsinór (he- 60 veder) ilyen elrendezése mellett a rögzítiés önműködően történik. A redőny nem a zsinóron (hevederen) lóg és akkor sem zuhan le, ha a zsinór (heveder) elsza­kad. A zsinór két végének összekötésével 65 pedig elérhető az, hogy a zsinór (heve­der) mindig feszes, a redőny felhúzása Után nem lóg le a földre. A mellékelt ábrákon a találmány sze­rinti görredőnygöngyölítő szerkezet két 70 példaképeni kiviteli alakját tüntetem fel. Az 1. ábrán az egyszerűbb, áttétel nél­küli megpldás van ábrázolva. Az a—a metszet oldalról, a b—b metszet előliből tünteti fel a szerkezetet. (1) a redőny- 75 szekrény keresztmetszete, (2) a készülék

Next

/
Thumbnails
Contents