120695. lajstromszámú szabadalom • Légzőszelep gázálarcokhoz

Megjelent 1939. évi június hó 1-én. HAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120695. SZÁM. XVlIl/b. OSZTÁLY. — S. 17553. ALAPSZÁM. Légzőszelep gázálarcokhoz. Sárán(ly Lajos paszományiparos, Budapest, Cseng-ely Sándor műszerész, Budapest. Kiválasztva az S—17349. a. sz. bejelentésből. A megállapított bejelentési nap 1938. évi április hó 11-ike. A találmány légzőszelep gázálarcokhoz. A találmány értelmében a be- és ki­légző szelepeket közös hordozón közpon­tosán rendezzük el és azokat közös hor­dozóval a szelepházhoz rögzítjük. A légző­szelepek ilyen elrendezésével a szelepek szerkezetét lényegesein egyszerűsíthetjük és azokat a száj közelében tudjuk elhelyezni. Az álarcon belül esetleg lecsapódott víz­to párákat a kilégzőszelepen át az álarc egyidejű előredöntésével kifujhatjuk. Szelepekként rugalmas lemezeket, pl. gumilemezeket alkalmazunk. A találmány példakénti kivitelét a mel­lékelt rajz mutatja. A rajzon a szelepház és a szelep hosszanti metszetét tüntettük fel. Az (1) szelepház e gázálarc (2) szöveté­hez ismert módon van rögzítve. (3) a 50 gumilapból való belégzőszelep, mely a sze­lepház (4) peremére rugalmasan felfíek­szik. Ugyancsak gumilemezből van az (5) kilégzőszelep, mely a szelepház (6) pere­mére fekszik fel rugalmasan. Mind a két 25 szelepet a (7) tartószerv rögzíti, mely a szelepházzal (8) csavarral van összekötve. A kilégzoszelepmek a (6) peremre való jó felfekvése céljából az (5) gumilapot a (4) és (7) szervek között akként fogjuk 30 be, hogy a befogás síkja a befogás helyé­től a (6) peremen való felfekvési helyig vont egyenessel szöget zárjon be. így a gumilap a felfekvési helyhez nyomódik. Az (1) szelepház (9) csavarmenetébe az önmagában ismert szűrőkészüléket csava- 35 roljuk. A szelepház (10) nyílásain át tá­vozik a kilélegzett levegő. A (8) csavarnak az eltávolításával a (7) tartószerv szabaddá válik és annak eltá­volítása után a (3) és (5) gumilemezeket 40 igen egyszerűen kicser él hét j ük. Szabadalmi igénypontok: 1. Légzőszelep gázálarcokhoz, melyre jel­lemző, hogy a be- és kilégzőszelepek központosán vannak elrendezve és kö- 45 zös (7) tartószerwel vannak a szelep­házhoz rögzítve. 2. Az 1. igénypont szerinti légziőszelep ki­viteli alakja, melyre jellemző, hogy a (7) tartószervet a szelepházon közpon- 50 tosan elrendezett (8) csavar rögzíti. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti gáz­álarchoz való légziőszelep kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy az (5) kilégző­szelepnek a befogási síkja, a befqgásí 55 helytől a szelep felfekvési heilyéig vont egyenessel szöget zár be. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents