120682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás meghatározott viszkozitású kenőolajok előállítására

2 120682. a kondenzálószer mennyiségétől és a kon­denzálásnál alkalmazott hőmérséklettől való függősége tűnik ki. Az 1—5. példák­ban mindenkor 5 olyan egyes vizsgálatot 5 foglal Lünk össze, melyeket azonos kísérleti feltételek melleit egymás után végeztünk. A kondenzálás tartama minden esetben 12 óra volt. Különbözők voltak az alkalma­zott hőmérsékletek és a kondenzálősze-10 reknek mindegyik egyes reakció kezdete előtt hozzáadott mennyisége. A konden­zálási folyamatot mindenkor az alábbi1 módon foganatosítottuk: 50 liter térfogatú kavaróműves aulo-15 klávba aluminiumklorid kettős vegyületé­nek ahhoz a mennyiségéhez, mely a|lu­miniumkloridnak és a krajkkbenzin rész­leteinek egymásra való hatásából az elő­zőleg lefolyt reakciókban képződött, 15000 20 g szárított krakkbenzint és mindenkor valamely meghatározott mennyiségű friss .aluminiumkloridot adunk. A kazán tar­talmát a kondenzálásnak 12 órát kitevő egész tartama alatt erősen kavarjuk és 25 a hőmérsékletet eközben az egyes pél-i dáknál megadott módon fokozzuk. A hő­mérséklet fokozásának időbeli lefolyása az egyes példáknál különböző-. A 12 órán át tartó kondenzálási idő elmultával a ka-30 varóműves kazánt szobahőmérsékletre le­hűlni hagyjuk, amikor is a kontaktanyag olajos rétegként a fenékre ülepedik. Ettől a kontaktréteglől a képződött kenőolajat és a kenőolajjá át nem alakított benzin-35 részleteket tartalmazó felső réteget külön­választujk. Ezt a réteget savval és lúggal kezeljük, azután vízzel mossuk és ezt kö­vetőleg szárítjuk. A szártíott reakciőter­mékről azután a reakcióban részt nem vett benzint 180 C°-ig ledesztilláljuk. Ezt íO a párlatot a következő táblázatokban mara­dékbenzinnek nevezzük. A közönséges nyo­máson végzett desztillálásnál fennmaradó maradékot azután 5 mm Hg nyomáson 200 O-ig vákuumdcsztillációnak vetjük alá, 45 melynél a kenőolaj a desztilláció mara­dékaként marad vissza. A vákuumdesztil­lációnál átmenő párlatot az alábbi táb­lázatokban középolajnak nevezzük. A reak­ciótermékeket tartalmazó felső rétegnek 50 maradékbenzin-, középolaj- és kenőolaj­tartalmát a táblázatokban a krakkbenzin ho zz á ado 11 mennyiségé re vonatko z tatot t súlyszázalékokban adtuk meg. A kapott kenőolajok fizikai jellegének jellemzésére 55 továbbá a viszkozitásokat 50 C°-on. vala­mint a sűrűségeket 20 C°-on adtuk meg. í, Pélcla: 5 kísérletet foganatosítottunk, melyek­nél. a konlaklolajréteghez mindenkor a 60 kondenzálás kezdete előtt a benzin hozzá­adott mennyiségére vonatkoztatott 0,5 súly­százalék aluminiumkloridot adtunk. A kon­denzálási hőmérsékletet mindegyik reak­ció folyamán fokozatosan növeltük és pedig 65 2 órán át 20'-on. 1 órán át 50°-on és 6 órán áL 70"-on kondenzáltunk. Az egyes kísérleti adatokat, és eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: Adag Kontaktolajmennyiség a reakc'ó előtt Kontaktolajmennyiség a reakció után Benzinadag AlCl3 -adalék Kapott reakciótermék (felső réteg) . . Maradékbenzintartalom i felső Középolajtartalom Kenőolajtartalom Kenőolajsűrűség 20°-on Viszkozitás 50°-on . . rétegben 1 7330 g 8055 g 15000 g 75 g 14350 g 22,6% 21,4% 51% 0,858 8,55 E° 8055 g 9080 g 15000 g 75 g 14050 g 22,5% 13,2% 56,6% 0,853 8,04 E° 3 9080 g 8455 g 15000 g 75 g 15700 g 33,9% 16% 54 % 0,852 8,08 E° 4 8455 g 8980 g 15000 g 75 g 14550 g 32% 14% 48% 0,852 7,95 E° 5 70 8980 g 15150 g 15000 g 75 g 15150 g 75 32% 20°/o 48% 0,858 8,16 E° 80 2. Példa: A következő 5 kísérletnél a konden­zálás kezdete előli a reakciókeverékhez mindenkor a krakkbenzin hozzáadott 85 mennyiségére vonatkoztatott 1 súlyszáza­lék aluminiumkloridot adtunk és minden­kor 2 órán át 20°-on. -1 órán át 50°-on és 6 órán át 70"-on kondenzál Lünk. Az 1. példához viszonyíLva azonos kondenzálási hőmérsékleteken és azonos kondenzálási tar- 90 tam melleit nagyobb aluminiumklorid­mennyiség alkalmazásával nagyobb visz­kozitású kenőolajokat kaptunk. Az egyes kísérleti adatokat és eredményekcL az alábbi táblázat tartalmazza: 95

Next

/
Thumbnails
Contents