120682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás meghatározott viszkozitású kenőolajok előállítására

3Iesr.ielent 1939. évi június hó l-én. MAGYAR KIR Á T,Y I ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120682. SZÁM. IV'h/1. (Xl/G.) OSZTÁLY. — Ji. 7323. ALAPSZÁM. Eljárás meghatározott viszkozitású kenőolajok előállítására. Ruhrchemie Aktieiig-esellschaft cég, Olberhausen-Holten (Németország-). A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi oktőber hó 1-je. Kenőolajoknak olymódon való előállí­tása, hogy cseppfolyós krakkolási. termé­keket magába véve ismeretes kondenzáló­szerek, pl. aluminiumklorid alkalmazásá-5 val kondenzálnak, ismeretes. Ennél az el­járásnál az alkalmazott kiindulási anyagok és a reakció-feltételek szerint többé vagy kevésbé viszkóz olajokat kapnak. Továbbá azt találták, hogy a kenőolajok kondenzá­ló lására alkalmazott krakkbenzinek előállí­tására választott kiindulási anyagok ter­mészete a kapott kenőolajok fizikai tulaj­donságait befolyásolja. így pl. különösen alacsony dermedéspontú kenőolajok elő-15 állítása esetén a krakkbenzinek előállí­tására kiindulási anyagul kemény-és puha­paraffinból levő szénhidrogenkeveréket ajánlottak. Nem volt azonban ismeretes, hogy mily módon befolyásolható a kon-20 denzálásoknál képződő kenőolajok viszko­zitása. Emellett gyakorlati szempontból je­lentős fontosságú, hogy a kenőolajok visz­kozitása tetszés szerint befolyásolható le­gyen, mert az iparban szükséges különle-25 ges olajok helyes minőségben és meny­nyiségben csak ily módon állíthatók elő. Azt találtuk már most, hogy az elő­állított termékek viszkozitását a konden­zálószer mennyiségének helyes megválasz-80 tásával, továbbá a kondenzálási hőmér­sékletnek és a kondenzálás tartamánaki helyes megválasztásával tetszés szerint be­folyásolhatjuk. A kondenzálószer mennyi­ségének fokozása, a kondenzálási hőmér-35 séklet csökkentése és a kondenzálás tar­tamának meghosszabbítása a viszkozitást fokozza, míg fordítva a kojndenzálószer mennyiségének csökkentése, a kondenzá­lási hőmérséklet növelése, a kondenzálás tartamának megrövidítése hígabb olajok, 40 azaz csekélyebb viszkozitású olajok kép­ződését idézi elő. A legnagyobb hatást a viszkozitást befolyásoló tényezők kapcsait alkalmazásával érjük el, de az egyes té­nyezők magukban is a megadott irány- 45 ban hatnak. Ily módon egy- és ugyanazon benzinből tetszés szerint nagy vagy ala­csony viszkozitású olajokat állíthatunk elő. Emellett feltűnő az a körülmény, hogy az alkalmazott benzinre vonatkoztatott olaj- 50 hozadék, mint ezt az alábbi példák mu­tatják, nem ingadozik lényegesen, hanem csupán a kapott kenőolajok viszkozitá­sának befolyásolása állapítható meg. Bár az abszolút értékeket a különböző krakkj- 55 benzinek számára különböző módon kell megállapítani, ezek azonban mindig a fent­említett általános munkaszabály keretén belül vannak. A találmányt az alábbi példákkal £ö- 60 zelehbről magyarázzuk, melyek szerint olyan krakkbenzinekből indulunk ki, me­lyeket a szénoxidnak a Fischer—Tropsch­féle eljárással foganatosított hidrogénezé­sével kapott benzinekből állítottunk elő. 65 Az említett munkaszabályok azonban más olefintartalmú szénhidrogéneknél, pl. ka­talizises hidrogénelvonással kapott olefin­dús benzinek alkalmazása esetén is ér­. vényesek. 70 Először néhány olyan példát közlünk, melyekből a kapott olajok viszkozitásának

Next

/
Thumbnails
Contents