120645. lajstromszámú szabadalom • Szabályozási eljárás gázturbinákhoz és hozzávaló berendezés

Megjelent 11)39. évi május hó lő-én. AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 120645. SZÁM. V/tl/2. OSZTÁLY. — T. 5975. ALAPSZÁM. Szabályozási eljárás gázturbinákhoz és hozzávaló berendezés. Találmáuykiíejlesztő és Értékesítő K. f. t. cég1 , Budapest. A bejelentés napja 1937. évi júlins hó 7-ike. Ismeretesek gázturbinák szabályozá­sára vonatkozó oly javaslatok, amelyek szerint csökkenő teljesítménynél a gáz­turbinatelep hőfokának megfelelő érté-5 ken való tartása céljából a fordulaton­ként elégetett tüzelőanyag mennyiségé­nek csökkentésével egyidejűleg a munka­közeget sűrítő kompresszor szívónyomá­sának fojlása révén a kompresszor által 10 szállított légmennyiséget is csökkentik, minekfolytán a turbinában expandáló munkaközeg hőfokát csökkenő teljesít­mény esetén sem kell csökkenteni. E javaslatoknak igen nagy hátránya az, 15 hogy a kompresszor szívócsatornájában alkalmazott fojtás önmagában igen tete­mes munka veszteséget okoz és így azt az előnyt, amelyet a turbinában expan­dáló munkaközeg hőfokának fenntartása 20 jelent, az említett munkaveszteség nagy mértékben lerontja. A- találmány tárgyát képező szabályo­zási eljárás és hozzávaló berendezés ezt a hátrányt úgy küszöböli ki, hogy csök-25 kenő teljesítménynél a munkaközegben elégetett tüzelőanyag mennyiségének csökkentésével egyidejűleg a kompresz­szor lapátjainak önmagában ismeretes módon való elforgatásával a kompresz-30 szor által előállított nyomást is csök­kenti. A kompresszor lapátjainak elfor­gatása — pl. axiális átáramlású kom­presszor esetében — csupán a lapátok­nak a közegre vonatkoztatott támadási 35 szögét csökkenti, tehát a kérdéses foko­zat vagy fokozatok hatályosságára van befolyással, többletveszteséget azonban nem okoz. Célszerű a bevezetett tüzelő­anyagmennyiséget és a kompresszor által szállított levegőmennyiséget oly módon ÍO változtatni, hogy a turbina valamely fokozatába belépő munkaközeg hőfoka igen különböző teljesítmények mellett is változatlan maradjon; ezzel a berendezés termikus hatásfokát tudjuk kis teljesít- 45 ményeknél is nagy értéken tartani. A kompresszor lapátjainak elforgatása ket­tős hatást fejt ki: csökkéntőleg hat egy­részt az illető fokozatban előállított nyomásviszonyra, másrészt pedig — 50 amennyiben a lapátok elforgatása csök­kenő teljesítmény esetén a kompresszor alacsonynyomású fokozataitól kiindulva történik — a kompresszor által beszívott levegő térfogatára is. A szabályozásnak 55 ez utóbbi módja előnyösebb, mert ennél a légmennyiség nagyságával összefüggő veszteségek, pl. a komprimált munka­közeg felmelegítésére szolgáló és a tur­binát elhagyó gázok lehűtését végző hő- 60 kicserélő veszteségei is csökkennek. Kü­lönösképen alkalmas a szabályozási el­járás keresztülvitelére oly kompresszor, amelynél valamely álló vagy forgó lapát­koszorú közepes átmérője legalább köze- 65 lítőleg egyenlő a vele szomszédos két lapátkoszorú átmérőinek átlagával, ami­lyen pl. az axiális, vagy a radiális át­áramlású, vagy egyéb, e két határeset közé eső kompresszor s nagy előny, hogy 70 a szabályozás folyamán elegendő a kom­presszor álló lapátjainak elforgatása. A szabályozási eljárás keresztülvite­lére szolgáló berendezést két különböző

Next

/
Thumbnails
Contents