120635. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tónusos fémsablonok fotókémiai úton való előállítására

ivle&ieleiit li>39. evi május hó 15-én. HA6YAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 120635. SZÁM. JX/e. OSZTÁLY. — H. 10273. ALAPSZÁM. Eljárás tónusos fémsablonok fotókémiai úton való előállítására. Herbst Samu ke mi gráfus, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi február hó 11-ike. Cinkografiai x'iton keresztülmart vona­las mintájú, fémlemezből való festősablo­nok ismeretesek. Ily festősablonnal előált­lított reprodukciók azonban a kép részle­ö teiben tónusos vagy féltónusos átmene­teket nem tartalmaznak. A textiliparban szitaszerű selyemszövetből előállított festő­sablonok is ismeretesek, melyeknél a szita­szemek, sablon módjára, a mintának meg-10 felelően a festéket átengedik. Ezeknek hát­ránya, hogy használat közben széjjeíhú­zódnak és többszínű minták előállításánál az úgynevezett regiszter be nem tartható, úgyhogy a rávitt különböző festékek a 15 reprodukcióban egymást nem fedik, Azon­kívül a selyemszövet kis ellenállóképessége miatt csak rövid ideig használható. Azonkívül e célra ismeretes fémszita­szövet is használható. Ennek hasonló hát-2 i ránya van és azonkívül a festékkaparó esz­köz üzeni közben a szemekben nem fut simán, miáltal az eredmény tökéletlen* A találmány célja e hátrányokat meg­szüntetni és lényege az, hogy az ismeretes 2í> autotipiai eljárás szerint teljesen átmart fémsablonokat állítunk elő, de a kép le­fényképezésekor vagy másolásánál ja meg­világítást úgy szabályozzuk, illetve meg­határozzuk, hogy a képet elemeire bontó 30 raszterhálózat a kép legvilágosabb tónu­saiban is megmarad. Ez eljárás szerint előállított fémsablon n}erev, tartós, a nedvesség folytán el nem húzódik és többszínű reprodukcióknál a 55 regiszter betartható, azaz a kép részletei­ben a színek egymást pontosan fedik. Ezzel az eljárással ellentétben az auto­tipiai kliséket úgy állítjuk elő, hogy a fémlemezben a maratás csak bizonyos mélységig hatol és a képnek a fényérzé- 40 kény lemezre való lefényképezése alkal­mával a megvilágítást úgy szabályozzuk, hogy a kép világos részleteit különálló pontok képezik, melyek között nincs ősz­szeköttetés, 45 Világos tehát, hogy a szokásos autoti­piai eljárás szerint keresztülmart fémsab­lonok előállítása lehetetlen, minthogy a képnek tónusos vagy féltónusos világos át­menetei kölcsönös összetartás hiányában, 50 kiesnének. Az eljárás egyik foganatosítási módja, hogy a megfelelő tónusokkal ellátott kép fényképezésekor a raszternek a fényérzé­keny üveglemeztől vagy filmtől való tá- 65 válságát úgy állítjuk be, melynél a rasz­teren át a megvilágítás olyan, hogy a kép egész felületén a képelemek között az ösz­szetartás megmarad, úgyhogy a fémle­mezre való átvitele és keresztülmaratása 60 után a kép elemei a kép világos és legvi­lágosabb részleteiben összefüggésben ma­rad, Ez az eljárás autotipiai klisék élőn állításánál hátrányos, mert ha a világos és legvilágosabb tónusok összefüggésben 65 volnának, nem kapnak az átmeneti közép és világos tónusokat, A találmány szerinti eljárásnál a raszter megfelelő beállításá­val a pontelemek kisebbre vagy nagyobbra is fényképezhetők, 70 Az eljárás más foganatosítási módja, hogy a fényképészeti negatívot a fény­érzékeny réteggel ellátott fémlemezre a réteg fényérzékenységi idejének bizonyos tört része alatt rámásoljuk, azután a ne- 75 gatívot eltávolítjuk és a réteg fényérzé-

Next

/
Thumbnails
Contents