120608. lajstromszámú szabadalom • Tésztaelosztó készülék

Megjelent 1939. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÍLY! SZABAD4LMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 120608. SZÁM. X/j. OSZTÁLY. — J~. 3813. ALAPSZÁM. Tésztaelosztó készülék. Juhász István segédvegyész, Budafok. A bejelentés napja 1937. évi május hó 29-ike. A pék- és rokoniparban a tészta-egy enlő súlyú részekre való elosztásához az is­mert tésztaelosztó gépek szolgálnak* Ezek hátránya többek között, hogy nehezek, bo-5 nyolultak, nagy a térfogatigényük és áruk, kezelésük szaktudást igényel, Sok mozgó alkatrészük következtében nehezen tartha­tók tisztán, A találmány célja az említett hátrái-10 nyok kiküszöbölése, oly készülékkel, mely­nek mozgó alkatrészei nincsenek és melyet mint kéziszerszámot mindenki egyszerűen kezelhet. Térfogat szükséglete minimális, beszerzési ára kicsiny, könnyű hordozha-15 tósága következtében (súlya 5—20 kg) tá­bori sütődékben hiánypótló, A rajz a találmány szerinti készülék egy példaképem kiviteli alakját tünteti Jel* Az I. ábrán a készülék tartálya látható, 20 mely ebben az esetben körkeresztmet­szetű, de lehet sokszögletű, vagy bár­milyen más alakú is. Az elosztandó tészta befogadására való, A tartály oldalai eset­leg eltávolíthatók a könnyebb kiürítés cél-25 jából, A tésztamennyiséget a II. ábrán lát­ható nyomófedéllel nyomjuk egyenlő vas­tagságúra. Ez a nyomófedél a tészta egyenlő vastagsága elérésének biztosítására (1) karima vezetékkel van ellátva. Ezt a 30 célt bármilyen más vezető szerkezettel is elérhetjük, (Csap sínviezeték.) Az eddigit szerkezetektől eltérően e készülékben kü­lön gondoskodás történt a fedél és a tészta közötti levegő gyors és biztos elvezeté-35 sére, mely a munkát lényegesen megköny­nyíti, A készülék légtelenítését a nyomó­fedélben alkalmazott (2) kör alakú és sugár­irányú csatornák biztosítják, mely utób­biak egy-egy (3) bevágásba torkolnak, Az egyenlő vastagságú tésztalap elosztássárai 40 szolgál a III, ábrán látható elosztó fedél, melynek osztása (cellái) az eddig ismert tésztaelosztógépével azonos, de lehet bár­milyen keresztmetszetű, sokszögletű stb, formájú, A (4) cellák száma a rajzon 45 látható készülékben 30, , de lehet bárj mennyi, miáltal a készülék cukorsütejmé­nyek, kenyércipók, péksütemények elosz­tására is alkalmas, A tészta és az plí­osztófedél közé szoruló levegő elvezeté- 50 sére a készülék egyes celláiban elhelyezett (5) furatok szolgálnak, Ezt a célt ép úgy, mint a nyomófedélnél bevágásokkal is el­érhetjük, de elérhetjük bármily más le­vegő elvezető berendezéssel is. Az el- 55 osztó fedélnek a tartályban levő tésztalapra való merőleges haladását a külső (4) cel­lák falai biztosítják, mely cellák egyúttal az elosztást is végzik, A készülék használata a következő: A 60 lemért tésztamennyiséget a munkaasztalra erősíthető tartályba helyezzük, A nyomó­fedél segítségével a tésztát egyenleftesjem szétnyomjuk, majd a nyomófedelet eltá­volítva, az elosztófedelet a tésztára nyom- 65 jük ég ezt a (4) cellafalak kés módjára elvágják, A készülékben maradt egyenlő súlyú tésztadarabok az (1) tartályban ma­radnak, melyek innen könnyűszerrel ki­üríthetők, 70 Szabadalmi igénypontok: 1, Készülék tészta elosztására, melyet a tészta befogadására alkalmas tartály,

Next

/
Thumbnails
Contents