120598. lajstromszámú szabadalom • Kormányvilla kerékpárokhoz

tyú 'függőleges elrendezésével, vagyis tet­szőleges eszközökkel biztosítható. Az a megoldás is a találmány keretébe tartozik, amelynél a kormánycsap (a) nyúl-5 ványa egyszerű csavarorsó, amely a (c) vállrész furatába tolva, alul kiáll és erre a kiálló végére, pl. csavaranya csavarol­ható. Nem feltétlenül szükséges, hogy az (a) 10 kormánycsapnak csak egy nyúlványa és a (c) vállrószben csak egy nyílás vagy horony legyen, hanem természetesen több ilyen nyúlvány, illetve horony is alkalmaz­ható. 15 Oly kivitel is lehetséges, amelynél az egyes villaszárak külön-külön kiszerelher tők a (c) vállr észből, amikoris ezek a (g) szárak magával az (a) kormányosappal szi­lárdan egybeépített (c) váll résszel állnak 20 oldható kapcsolatban. A vill'aszárak rögzí­tésére tetszőleges, önmagukban ismeretes eszközök használhatók. Az (a) kormánycsap (b) nyúlványának nem kell feltétlenül a (c) vállrész kivágá­as sába nyúlni, hanem e (b) nyúlvány az (a) cső hossztengelyére merőlegesen álló lap vagy karima alakjában, is készíthető, amely a (g) villaszárakat egymással ösz­szekötő (c) vállrésszel áll oldható kap-30 csolatban. A (b) nyúlvány és a (c) váll­rész összeerősítése ugyancsak tetszőleges, önmagukban ismeretes eszközökkel, pl. csavarokkal, csapokkal stb. lehetséges. Szabadalmi igénypontok: 35 1. Kormányvilla kerékpárokhoz, amelyet az jellemez, hogy a kerékpár kormányá­nak (a) csapja a villa (c) vállrészével, vagy a kormánycsappál egybeépített villarész külön-külön a (g) villaszárak!­kal oldható kapcsolatban áll. 40 2. Az 1. igénypont szerinti kormány villa ki­viteli alakja, amelyet az jellemez, hogy a kormánycsapinak a villa vállrészében kialakított egy vagy több nyílásba illeszkedő és ebben rögzíthető egy vagy 45 több nyúlványa van. 3. A 2. igénypont szerinti kormányvilla ki­viteli alakja, amelyet az jellemez, hogy a villa (c) vállrészében a (a) kormány­csap hossztengelyével központos nyílás 50 van, amelynek alakja pontosan rneg-< legyezik a kormánycsap beleilleszkedő nyúlványának alakjával., 4. A 2. igénypontban védett kormányvilla kiviteli alakja, amelyet az jellemez, hogy 55 a villa (c) vállrészében a (a) kormány­csap hossztengelyére merőleges, előnyö­sen fecskefarkalakú horony, a kormány­csapinak pedig a villa vállrészének e hornyába illes zkedő, illetve tolható nyúl- 60 ványa van. 5. Az 1. igénypont szerinti kormányvilla kiviteli alakja, amelyet az jellemez!, hqgy a kormánycsapnak a villa vállré­iszére helyezhető és ezen oldhatóan rög- 65 zíthető nyúlványa van. 6. Az 1—5. igénypontok bármelyike sze­rinti kormányvilla kiviteli alakja, ame­lyet az egymásba illeszkedő alkatrésze­ket kölcsönös helyzetükben rögzítő 70 eszközök, pl. csavarorsók, csavaranyák és más hasonlók jellemeznek. 7. Az 1—6. igénypontok bármelyike sze­rinti kormányvilla kiviteli alakja, ame­lyet az egymásba illeszkedő alkatrésze- 75 ket rögzítő eszközökön kívül, az alkat­részek szétesését megakadályozó bizto­sító eszközök jellemeznek. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents