120598. lajstromszámú szabadalom • Kormányvilla kerékpárokhoz

MAGYAR KIRÁLYI mOSm SZABADALMI BffiÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 120598. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — S. 17483. ALAPSZÁM. Kormányvilla kerékpárokhoz. ifj. Szmetana György kőműves segéd, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi július hó 11-ike. Ismeretes, hoigy a kerékpárok kormány­villái használat közben túl nagy lökések vagy esetleges balesetek alkalmával rend-t kívül könnyen megsérülnek, elgörbülnek 5 vagy el is törnek és megjavításuk vcgett a kerékpár egész kormányszerkezetét szét kell szedni. A találmány lehetővé teszi kerékpárok­nál a kormányvilla kicserélését anélkül, 10 hogy az egész kormányszerkezetet szét kel­leme szedni és így nagy mértékben meg­könnyíti a sérült alkatrészek kicserélését. A találmány értelmében a kerékpár kor­mányc&apja, amely a váz mellső csészéi-15 ben van elforgathatóan ágyazva, a villa­szerkezettel oldható kapcsolatban áll ési pedig akár úgy, hogy a két villaszár együt­tesen szerelhető 1© a kormánycsapról, akár úgy, hiqgy az egyes villaszárak külön-kü-20 lön szerelhetők ki a villából. A mellékelt rajz a találmány példakép­pen felvett kiviteli alakját vázlatosan tün­teti fel és pedig az 1. ábra az összerakott villa és kormány-25 csap oldal-, előli-, illetve felülnézete és a 2. áhra a szerkezet szétszedett alkatré­szeinek oldal-, illetve felülnézete. Amint a feltüntetett kiviteli alaknál1 lát­ható az (a) kormánycsapnak, amely ál-80 talában csőből készült és a kerékpár vá­zának mellső csészéiben forgathatóan van ágyazva, továbbá felső végén a kormány­rudakat hordja, (b) nyúlványa van, amely a (g) szárakból és a (c) vállrészből álló 35 villa (c) vállrésizében kialakított, az (a) kormánycsap 'hossztengelyével központos, megfelelő nyílásba tolható. A (c) vállrész­ben és a (b) nyúlványban egymáshoz pon­tosan csatlakozó csavarmenetes (f) haránt­furatok vannak, amelyekbe a (d) szárnyais- 40 anyás csavarorsó csavarolható és így ai villa és a kormánycsap kölcsönös helyze­tében rögzíthető. Becsavart helyzetében a csavarorsó pl. az (e) ellenanyával biztosít­ható. Hogy az (a) kormánycsap (b) nyúl- 45 ványa a (c) vállrész nyílásából a rögzítő csavarorsók esetleges meglazulása és ki­csavarodása esetén sem eshessen ki, a (c) vállrész felső felületén kétoldalt egy-iegy csap körül elforgatható (h) biztonsági1 50 csappantyú van. E csappantyúk alakja olyan, hogy belső élük pontosan odafekszik az (a) csap alsó karimájának és így a (b) nyúlvány kétoldalt kinyúló váll részeire fek­szenek fel, tehát megakadályozzák annak 55 kiesését. Szétszereléskor a (h) csappantyú­kat csapjaik körül mindaddig elforgatjuk, • amíg a (b) nyúlvány vállrészei szabaddá nem válnak és a csavarok megoldása utájn ekkor a villa a kormánycsap alól kihúzr 60 ható. Az előzőkben a találmányt csak példa­képpen felvett kiviteli alakjában ismertet­tük, azonban természetes, hogy attól á ki­vitelben számos eltérés lehetséges anélkül, 65 hogy a találmány kereteit túllépni kellene;' Igy a (b) csapnak a (c) villaváUrészbem való rögzítése nemcsak az ismertetett mó­don lehetségjes^ hanem pl. úgy is, hogy a (c) vállrészben az (a) kormánycsap hossz- 70 tengelyére merőleges, előnyösein Secskeffark­alakú hornyot készítünk ós az ugyanígy ki­alakított (b) nyúlványt oldaliról toljiuk be ebbe a horonyba. A nyúlvány és a villa vállrészének összeerősítése azután csavar- 75 orsóval, csapszeggel vagy a (h) csappan-

Next

/
Thumbnails
Contents