120580. lajstromszámú szabadalom • Gyógyszeridomok

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120580. SZÁM. IV/h/2, OSZTÁLY. — JT. 7930. ALAPSZÁM. Gyógyszeridomok. I. G. Farbenindustrie Aktiengresellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1937. évi február hó 8-ika. A találmány gyógyszer-idomokra, kivált­képpen olyan gyógyszeridomokra vonatko­zik, melyeket a test üregeibe viszünk be. Effajta gyógyszeridomoknak, mint szup-5 pozitoriiumoknak, vaginái- vagy cervikál­rudacskáknak és ehhez hasonlóknak gyak­ran az a hátrányuk, hogy azok — különö­sen magas környezetli ©mérsékletkor — a test melegének a behatására már a foevi-10 tel időpontjában olvadni kezdenek, ami a bevitelt megnehezíti, ha ugyan nem te­szi lehetetlenné. Azonkívül különösen szűk vagy görbe test járatokba, pl. a cervixbe való bevitelkor a gyógyszeridomok elég-15 telen szilárdságuk miatti könnyű széttö­rése zavarólag hat. Ügy találtuk, hogy e hátrányokat kikü­szöbölhetjük, ha a gyógyszeridomokat rossz hővezető, a felület felérdeisítését előidéző 20 anyaggal vonjuk be. Effajta anyagként ros­tos anyagok, mint cellulóza, cellulóza szár­mazékok, vattarostok és hasonló anyagok jönnek tekintetbe. A bevonó anyagokat egyszerűen, élettanilag közömbös ragasztó-25 anyagokkal vihetjük fel. Effajta ragasztó­anyagokként pl. gumiarabiikum, zselatin, agár-agár, vízben oldható poliakril-savak vagy polivinilmetiléteriek jönnek számí­tásba. 30 A gyógyszeridomok időelőtti megolvadá­sát így elkerüljük és azt a további előnyt érjük el, hogy a gyógyszeridomok mechani­kailag lényegesen szilárdabbakká válnak, mely körülmény a bevitelkor az elgörbülé­süket vagy az eltörósüket megakadályozza. 35 Az alkalmazott anyagok rostos szerkezete folytán azonkívül még az az előny is adó­dik, hogy a gyógyszeridomok felülete gyen­gén érdesített és ezzel a gyógyszeridomok­nak a test üregjeiben való jobb tapadását 40 érjük el. Példák: 1. Tiszta szűrőpapiros rostjait desztillált vízben finoman elosztjuk és főzéssiel sterili­záljuk. A szűrőrostokat üllepedni hagyjuk 45 és a fölötte lévő vizet leöntjük. A bevo­nandó igyógyi&zeridomokat, pl. zsíros alap­anyagból előállított cervikálrudacskákat, — melyeket szívótölcséralakú edényben, az edény fenekétől bizonyos távolságban, víz- 50 szintes helyzetben a tengelyük körül for­gatunk, vagy pedig közterekkel egymás fölé rétegezünk — a szűrőrostpéppel leönt­jük, melyhez a tapadóképesség növelésére ragasztóanyagot aidhatunk; a rudacskákát 55 ezután kivesszük és szobahőmérsékleten megszárítjuk. A szűrőrostpép ily módon a rudacskákra lecsapódik és ezzel azoknak olyan szerke­zetet, rugalmlasságot és felületi tulajdon- 60

Next

/
Thumbnails
Contents