120563. lajstromszámú szabadalom • Katódsugárcső, hozzávaló optikai és ezekből összeállított adó- vagy vevőberendezés

/ MAGYAR KTRÁLYI ^QjgJJgr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130563. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — L. 7335. ALAPSZÁM. Katódsugárcső, hozzávaló optika és ezekből összeállított adó- vagy vevőberendezés. Radioaktíejigesellsehaft D. S. Loewe, Berlin-Steglitz. A bejelentés napja 1937. évi április hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi április hó 22-ike. Találmányunk katódsugárcső különö­sen vetítési és adási célokra, a fény jobb vezetésére való beépített tárgylencsével. Ismeretes, hogy az ezidőszerint műszaki-5 lag irányítható katódsugárenergiák még 10-—30 kv. feszültségeknél is alig elegen­dőek arra, hogy kielégítően világos vetí­tési képet szolgáltassanak. Az eddigi vetitőberendezések fő veszteségei optikai 10 területre esnek. A világitóernyőn elő­állított fény a világító képpontot min­den irányban egyenlő erősséggel hagyja el: A képpont egy gömbsugárzó. E gömb­sugárzásból csak azt a kis térbeli szöget 15 használjuk ki, amelyik a leképező tárgylencse bemeneti nyílásához tarto­zik. Ha olyan fokozatú tárgylencséket alkalmazunk, melyeknél az első gyönge törőerejű lencse a világítóernyőhöz közel »0 van elrendezve és a rákövetkező lencsék növekedő törőerejűek, akkor a nagyítás is nemkívánatos mértékben növekszik, úgyhogy a felületi világosság nem na­gyobbodik lényegesen. >5 A találmány szerint egy fénytörő üveg­le vegőfclület a világítóernyőhöz lehető­ségig nagy közelségben van elrendezve. Ha e fénytörőlencse helye magával a világítóernyővel esik össze, akkor a ;o lencseoptika törvényei szerint a világító­ernyő virtuális képe ugyanazon a,helyen marad. Tehát elméletileg lehetségesnek kell lennie annak, hogy a világítóernyő­tárgylencse-képernyő berendezés leképe-5 zési mértékét egyenlően tartsuk, de emellett a fénysugarakat a tárgylencse felé gyüjtsük és ezzel a képernyő felületi világosságát fokozzuk. Ez valóban sike­rül is az 1. ábra szerinti berendezéssel. Az 1. ábrán az (1) katódsugár a (2) 40 anódból való kilépése után és ismert esz­közökkel, (3) lemezekkel vagy mágnes­tekercsekkel való eltérítése után, letapo­gatja a találmány szerinti (5) fénytörő­lencsének (4) belső felületét. Ez a tárgy- 45 lencse (5a) sík-domború lencséből, (5b) köztartó testből és (5c) sík-domború lencséből áll. A hátsó oldalon, nevezete­sen az (5c) konvexlencse domború felü­letén van a (6) világítóanyag. A (7) kép- 50 pontot (7a) középponti helyzetében éí (7b) oldalsó helyzetében rajzoltuk fel. A (8) csőfal oly vékony és egyenletes, hogy az a leképezést nem zavarja. Az üvegfalnak leképezésre gyakorolt hatása, 55 ha a fénytörő a (8) bura belsejében van, egyébként oly csekély, hogy mintegy 1 mm-es iparilag előállítható falvastag­ságoknál a torzításmentesség már be­következik. 60 Az egész (5a, 5b, 5c) fénytörő egy- é: ugyanabból az üvegből van. Az (5a) é: (5b) rész az újabban a piacra került kézi nagyítóknak felel meg, melyek látómeze­jüket maguk világítják meg. Ezek erő- 65 sen görbített felületű és nagy nyitott­ságú lencsék. A tárgytávolságot a plan­parallel (5b) üveglemez biztosítja. A fe­lületi világosság növelése azon x térbeli szög szűkítésének felel meg, meív szög 70 alatt a fény a törőtestet elhagyja, viszo­nyítva ahhoz a J3 szöghöz, mely alatt a fény a világítóernyőn lévő képpontot el­hagyta. Gyakorlatilag a törőfelület mö­gött 5 cm (9) távolságban kb. 80 mm 75 átmérőjű fénykört lehet betartani, amit jó filmtárgylencsékkel teljesen fel lehet venni. Gyakorlatilag pl. a lépcsőzött át-

Next

/
Thumbnails
Contents