120558. lajstromszámú szabadalom • Szemétláda

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI WRÓSJÍfl SZABADALMI LEÍRÁS 120558. SZÁM. XVI IJ/ai-. U.SZTAI.Y — K. 14140. ALAPSZÁM. Szemétláda. 'I5udapes!i Ivrétü, Yetgyésze»ig.vár és Kereskedelmi II. T. cég', Budapest. A bejelentés napi a 1927. évi r.ovember hó 10-ike. A jelenleg használatos szemétládák a higiénia követelményeinek nem felelnek meg. Szállításuk, kiürítésük körülményes. Kiürítésnél a felszálló piszok és por a 5 levegőt szennyezi és a kiürítésnél foglala­toskodó egyéneket bemocskolja. A felsorolt hátrányokat a találmány sze­rinti szemétláda kiküszöböli. Egyszerű szerkezetű, olcsón előállítható, kényelme­id sen kezelhető. Szállítás közben a szemét­láda hordozókengyolc a fedelet önműkö­dően a záróhelyzetében leszorítva tartja. A teljes kiürítéséhez egyetlen mozdulat szükséges anélkül, hogy a fedelei külön 15 el kellene távolítani. A kiürítést végző egyént, aki a kiürítési hely felé döntött szemétláda mögé kerül, a szemétláda és annak fedele a felszálló portól és piszok­tól védi. További előnye, hogy a háztar-20 lásban állandóan zárt helyzetben van, te­hát a tartalma nem fertőzheti a konyha levegőjét és nem lehet a tenyésztőtelepe a különböző háztartási férgeknek és a fer­tőző betegségek, hastífusz, húsmérgezés. 25 vérhas, gümőkor, kolera legveszedelmesebb terjesztőinek, a házilegyeknek. A szemét­láda nyitásához, zárásához nem kell a ke­zünket használnunk. Egyetlen lábmozdu­lallal a fedél felhajtható és a lábnyomás 30 megszűntével vagy a szemétláda felemelé­sekor a fedél önműködően a záróhelyze­tébe visszasüllyed. A találmány szemétláda, melynél a fe­dél az alsórészhez csuklósan elforgatha-35 lóan van megerősítve, jellemezve a szemét­láda-alsórész végfalaihoz csuklósan elfor­gathatóan csatlakozó, a szemétláda fedele fölé nyúló kengyellel, a kengyelt a sze­métláda fedelének a forgástengellyel el­lentéles végével összekötő csatlórúddal 40 vagy csallórudakkal és a szemétláda—alsó­rész hátfalán a fenéklap közelében elren­d e ze 11 fogan t y ú v a 1. A találmányt továbbá az jellemzi, hogy az egyik kengyelszár szögemelőként van 45 kiképezve, melynek rövidebb karja láb­nyomással működtethető rudazattal van összekötve. A mellékelt rajz a találmány szerinti szemétláda öt példaképen vett megoldási 50 alakját mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alak oldal­nézete, a fedél zárt helyzetében. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó előlnézet, a fedél zárt helyzetélien. A 55 ,). abra az 1. ábrával egyező oldalnézet, a fedél nyitási határhelyzetében. A 1. ábra a második megoldási alak elöl­nézete. Az 5. ábra a harmadik megoldási alak ol- 60 dal nézete, a fedél zárt helyzetében. A G. ábra a negyedik megoldási alak oldal­nézete, a fedél zárt helyzetében. A 7. ábra az ötödik megoldási alak na­gyobb léptékű oldalnézetének alsó része, 65 a fedél zárt helyzetében. Az 1—3. ábrákon látható -első megol­dási alaknál az (1) személláda-alsórészi­bez a (2) csuklópántokkal a (3) fedél van forgathatóan erősítve. Az (1) szemét- 70 láda-alsórész végfalain rögzített (4, 4) csap­ágyakban vagy fülekben az (5) fémken-

Next

/
Thumbnails
Contents