120556. lajstromszámú szabadalom • Binokuláris távmérős távcső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BE^SÍG SZABADALMI LEÍRÁS 120556. SZÁM. VII/a,., (VH/d.) OSZTÁLY. — G. 8428. ALAPSZÁM. Binokuláris távmérős távcső. „Gamma" Finommechanikai Gépek és Készülékek Gyára R. T., Budapest. A bejelentés napja 1937. évi június hó 11-én. A találmány oly binokuláris távcső, mely távolság mérésére alkalmas. Binokuláris távcsöveknél a két látómező­ben látható képek a két távcső optikai (ten-5 gelyeire vonatkoztatva nem azonos hely" zetűek, hanem a távcsövek kilépő tenge­lyeinek egymástóli távolsága függvényében eltoltak. Ha ilyen binokuláris távcső egyik, például baloldali távcsövét hajszálkereszt 10 segélyével terepbéli célra úgy állítjuk be, amint azt az 1. ábra mutatja, akkor a jobboldali távcsőbe tekintve a cél ott lát­ható képe az optikai tengellyel szemben el van tolva. Ez a következőkben <;paral-15 laktikus»-nak nevezett eltolódás, nagysá­gát tekintve, a kilépő optikai tengelyeik adott távolsága mellett, a céltávolság függ­vénye. Ismeretesek olyan binokuláris távolság-20 mérők, amelyeknek e parallaktikus elto­lódás mérésére alkalmas eszközök vannak. A legegyszerűbb megoldás a képmezőben alkalmazott skála, amelyen aiz 1. ábra jobboldali képmezejében (b)-vel jelölt tá-25 volság egyszerűen leolvasható A mérés nagyobb pontossággal való esz­közölhetése végett azonban alkalmaznak olyan mehanikus, vagy optikai eszközöket is, amelyekkel a képmezőben látható él-30 tolódás kiegyenlíthető. A kiegyenlítést mozgatható elemekkel végzik, amelyeiken az eltolódás kiegyenlítése után a céltávol­ság leolvasható. Ezek az eltolódásra és leolvasásra való elemek az egyeztetős távolr 35 ságmérők körében önmagukban ismerete­sek. A parallaktikusan eltölt képnek az el nem tolt képpel való egyeztetése végett a képmezőben alkalmaznak egy-egy in­dexet, melyek közül az egyik eltolható. 40 Az 1. ábrában feltűntetett példakénti ki­viteli alaknál az indexek a kép mezőkben elrendezett átlátszó hordozókra festett nyi­lak, melyek közül a jobboldali távcsőben levő (e) nyíl saját irányában eltolható. Mérés előtt a baloldali távcsövet a mé­rendő célra beirányozzuk, úgy hogy a nyíl hegye, mely e távcső optikai tengelyében van, a cél képét érinti. Ekkor hajszál­kereszt alkalmazása nem szükséges, leg- 50 feljebb célszerű. A jobboldali képmezőben levő (c) nyilat mérés előtt úgy állítjuk be, hogy hegye: az ott látható célt érintse. Ezután a mérést önmagában ismert módon egyeztetéssel elvégezzük, például a (c) 55 nyilat hegyével az optikai tengelybe' ál­lítjuk és az állítóművön a céltávolságot leolvassuk. Egyébként az egyeztetés történhet a kép­mező eltolásával, vagy optikai úton: len- 6!) cse-, hasáb-, vagy lükörpárok elforgatá­sával. A találmány szerinti binokuláris táv­csőnél mindkét távcső képmezőiben am-eiző egy, vagy több részét elfedő oly fényeilein- 65 zőket alkalmaztunk, melyek közül az egyik távcső képmezejében levő ellenzők a má­sik távcső képmezejében szabadon hagyott mezőrészt, vagy mezőrészeket fednek le. A találmány szerinti binokuláris távcső 70 egy példaképem kiviteli alakját a 2. és 3. ábrák mutatják. A felvett példában a baloldali képmezőben a (d) ellenző a képmezőnek azt az övét fedi el, amelyet

Next

/
Thumbnails
Contents