120549. lajstromszámú szabadalom • Zuhanyrózsa

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 120549. SZÁM. XXI/a. OSZTÁLY. C. 5111. ALAPSZÁM Zuhanyrózsa. Aage Clu-istianseii gépész, Aalborg (Dánia). A bejelentés napja 1938. évi június hó 27-ike. Az eddig ismert zuhanyrózsáknak az a hátránya, hogy az abban kiképzett kilépő nyílásokat a fürdővízben lévő idegen anya­gok egészen vagy részben gyakran eltö-5 mik, miáltal az átfolyásban akadályozott vízsugarak nemkívánt irányokba terelőd­nek . E hátrány kiküszöbölésére a zuhany­rózsában szegekkel ellátott lemezt rendez-10 tek el, mely szegek kúposán kiképzett he­gyei a víz hozzávezetésének elzárásakor a zuhanyrózsa kilépőnyílásaiba hatoltak. E berendezéssel a nyílásoknak a víz finomabb szennyezéseivel való eltömődését 15 bizonyos mértékben el lehetett kerülni, de nem lehetett megakadályozni azt, hogy na­gyobb szennyeződések a szegek körül le ne rakódjanak és ezeknek a nyílásokból való kiemelése után a nyílásokat el ne tömjék. 20 A találmány az ismert zuhanyrózsák ezen hátrányait olyképen küszöböli ki, hogy a zuhanyrózsa tokjában eltolható ket­tős lemez van elrendezve, melynek két lemeze között a lyukasztott lemez nyílásain 25 a kettős lemez minden helyzetében átha­toló szegek vannak rögzítve, miáltal min­dennemű eltömődés lehetetlenné válik. A szegek a vízsugarakat egyúttal meghatáro­zott irányokba terelik, úgyhogy ezek csak 80 bizonyos körzetben oszolnak el. A mellékelt rajz a találmány szerinti zu­hanyrózsa kiviteli példáját szemlélteti, még­pedig az 1. ábra a zuhanyrózsa alulról való né­zete és a 35 2. ábra az 1. ábra a—a vonala szerinti metszet. A valamely vízvezetékhez csatlakozó, fel­csavarható (1) tótot a (3) gyűrűs csavar­anyával rögzített (2) lyukasztott lemez zárja el. A (2) lemez az (5) lemezzel mereven összekötött (4) csappal kapcso­latos s utóbbin a (8) szegek fejeit rögzítő, eltolható (6) és (7) lemezek vannak el­rendezve. A (2) lemezben a (9) lyukak 45 vannak kiképezve, melyekbe az ezek átmé­rőjénél valamivel kisebb átmérőjű (8) sze­gek nyúlnak. Az (5) és (6) lemezek között elrendezett (10) nyomórugók a szegekkel ellátott (6) és (7) lemezeket a vízvezeték 50 elzárt állapotában a rajzban ábrázolt hely­zetben tartják. Ha a vízvezetéket megnyitjuk, a víz nyo­mása a (11) szelepkúpot lenyomja, ami­koris a szegek a (2) lemez (9) nyílásaiból 55 kilépnek és a vízsugarakat meghatározott irányokba terelik. Szabadalmi igénypont: Zuhanyrózsa, különösen fürdőhöz, melyet annak (1) tokjában eltolhatóan elrein­dezett két (6, 7) lemez között rögzí­tett, a lyukasztott (2) lemez kilépési (9) nyílásain a (6, 7) kettőslemez min­den helyzetében áthatoló, (8) szegek jellemeznek. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents