120524. lajstromszámú szabadalom • Vékonyfalú tartány különösen alacsony nyomással cseppfolyósított gázok szállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120534. SZÁM. XX/f. OSZTÁLY. — L. 7359. ALAPSZÁM. Vékonyfalu tartány különösen alacsony nyomással cseppfolyósított gázok szállítására. Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten Gewerkschaft, Vitkovice C. Sl.R.) és Ludwig Richárd, a nevezett cég felügyelője, Moravská-Ostrava. A bejelentés napja 1937. évi június hó 16-ika. Romániai elsőbbsége 1936. évi december hó 18-ika. Az ismert és különösen alacsony nyo­mással cseppfolyósított gázok, mint pl. bu­tán és propán szállítására szolgáló pa­lackokat, illetve tartánvokat általában két, 5 2—3 mm lemezvastagságú sajtolt vagy bú­zott domború fenékből és azonos falvastag­ságú behengerelt palástból állítják elő, ami­hez két körhegesztésre és egy hosszirányú hegesztésre van szükség. (Lásd az 1. 10 ábrát.) Egy másik kivitel szerint két fenék­részt a hengeres rész egy-egy felével fazék alakúra húzunk és közepén egy hegesztő­varattal összekötünk. (Lásd a 2. ábrát.) 15 A palackokat lábbal látjuk el, hasonlóan, mint a magas nyomással komprimált cseppfolyósított gázok rendes palackjait. Mindkét kiviteli alaknak van nak hát­rányai. 20 A tartány hosszirányú hegesztése mentén lép fel a legnagyobb igénybevétel. A lábnak a tartányfalra való felhegesz­tése módjával szenved a tartányfal. A láb a szállítás alatt a padlóhoz való 25 gyakori odaütődése követkczféBen vagy le­válik, vagy palástszakadások keletkeznek. A második kiviteli alak szerint a kör­alakú hegesztés a középen ugyancsak a legkedvezőtlenebbül igénybevett helyen 30 van. A láb hasonló módon van felerősítve. E hátrányoktól mentes a találmány sze­rinti, az alábbiakban leírt és a 3. ábrá­ban példaképen bemutatott kivitelű tar-35 tány. Az alsó fenékrészt alakmásban való saji­tolással homorú alakban képezzük ki, még pedig a palástnál lényegesen vastaga,blb fallal, miközben egyidcjíűleg a palást egy részét rendes falvastagságúra húzzuk úgy, 40 hogy a hegesztés helyén mindkét henger­rész azonos falvastagságot kap. A felső fenékrészi, a beléje verendő jel­zésekre való lekinlellel a palástnál valami­vel vastagabbra sa jtoljuk, domború ala- ^5 kúra, miközben a palásit egy részét kívánt méretűre húzzuk. A palást közepén, a belső nyomások folytán fellépő legnagyobb igénybevételek helyén egyáltalán nincs he­gesztés. Az osztás, illetve hegesztés az 50 egyik fenékrész közelében van, ahol az: alakváltozás még szándékos túlterhelés ese­tén is a legkisebb mértékű, tehát a hegesz­tés nem szenved. A fenéknek homorú alakja következte- 55 ben feleslegessé válik külön lábrész készí­tése. Az erős fenék és alakja megakadás Jyozza a sérüléseket a padlónak való ütő­cléskor és a, korrozió, okozta időelőtti tönkremenetelt. 60 A külön alkalmazott lábrész elmaradása folytán elesik valamennyi vele összefüggő nehézség is,. A teljes kivitel, bár lényegesen ellen­állóbb, miiít a bevezetésben leírt ismert 65 kivitelek, súlyban semmiestítre sem nehe­zebb. A négyszögletes lábak elmaradása folytán jobbain kihasználható a szállító­eszközök rakfelülete is.

Next

/
Thumbnails
Contents