120520. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonalak előállítására fonalhulladékokból

Megjelent 1939. évi május hó 1-én. MA6YAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120520. SZÁM. XI V/a/1. (XIV/b., I/b.) OSZTÁLY. — //. 10364. ALAPSZÁM. Eljárás ionalak előállítására fonalhulladékokból. Hörömpöly Lajos szőnyegjavitó-üzem tulajdonosa, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi június hó 28-ika. A találmány célja, hogy különböző fo­nalhulladékokat újabb, rendes fonalak elő­állítására az eddigieknél egyszerűbben és célszerűbben értékesíthessünk. Eddigelé a 5 fonalhulladék-darabokat csomókba rakták és ezeket a csomókat, a szálas anyagok feldolgozásának kezdőszakaszában szokásos módon, feltépték és a Fonásnak ugyancsak szokásos előkészítő miivel elei után nyuj-10 tással és sodrással folytonos ionalakká dol­gozták fel. Minthogy ezeket a műveleteket a fonalhulladékok, vagyis már használt anyag maradékai önmagukban nem bírták ki, kénytelenek voltak az említett csomók-15 hoz (kb. 20—25o,'o mennyiségben) friss texlilanyagokat is hozzákeverni. Az eddigi eljárások továbbá azzal a hátránnyal jár­tak, hogy a legkülönbözőbb színű és szín­árnyalatú részekből álló fonalhulladéktö-20 megekből (csomókból) kapott anyagotegy­színű fonálanyag eléréséhez csak söté­tebbre lehetett festeni. A találmány az eljárást, valamennyi ed­digi hátrány kiküszöbölésével, tetemesein, 25 Úgy egyszerűsíti, hogy az egyes fonalhulla­dékdarabok végeit, a darabok egyvonalba eső csatlakoztatásával, rostanyag-ragasz,tó­szerrel, célszerűen gumitartalmú ragasztó­anyaggal, összeragasztjuk. A találmány sze-30 rinti eljárás célszerű kiviteli módja szerint a fonalhulladékok közül az azonos színűe­ket osztályozzuk és az egy-egy fonaldara­bokat egy-egy folytonos (tetszőleges hosz­szúságú) fonallá összeragasztjuk és ezt fel. 35 tekercseljük, pl. matringoljuk. Kísérleteim során különösen gumitejből (latexből) és vizes ammoniaoldatból álló ragaszlószer bizonyult előnyösnek, mert ez igen szilárd, aránylag gyorsan száradó, szá­radása után is hajlékony, vízálló, azaz 40 mosható, főzhető és tartós kötést ad és a fonal a ragasztási pontokon alig valami­vel vastagabb, mint a fonal többi részein. Célszerű keverési arány: 60°/o gumitej és 10 o/o ammoniaoldat. 45 A laláimám7 szerinti eljárással tetszőle­ges fajlájú és vastagságú fonalhulladékok egyes íthe tők. Vastagabb fonaldarabok, pl. a szőnyegcsomózás fonalhulladékai a leírt módon, közvetlenül, azaz egyszeres vastag- 50 sággal egyesítve, minden további intézke­dés nélkül használhatók fel, pl. ugyancsak szőnyegcsomózáshoz. Vékonyabb fonal­darabok, pl. a szövőgépek felvetőláncfona­lainak hulladékai, ha vastagabb fonal kí- 55 vánatos, úgy dolgozhatók fel, folytonos fo­nallá. hogy azonos hosszúságúra szabott da­rabokat párhuzamosan nyalábbá fogunk össze és az egyes nyalábokat végeiken a leírt módon egyesítjük; a nyalábok egyes 60 elemeit esetleg a végeik közötti közbenső pontokon is összeragasztjuk. A találmány végül rongyszőnyegek cél­jaira is előnyösen alkalmazható. Míg ed­digelé az ily szőnyegeket szövethulladékok- 65 nak szalagalakra levágott darabjaiból ál­lították elő, addig a találmány szerint erre a oélra fonalhulladékokat hasznosíthatunk, vagyis a leírt módon előállított fonalakait szőhetjük «rongyszanyegekké», melyek a 70 szövőszéken az eddigieknél könnyebben, célszerűbben létesíthetők, egyúttal tetsze­tősebbek és jobb minőségűek is.

Next

/
Thumbnails
Contents