120518. lajstromszámú szabadalom • Váltóhelyettesítő berendezés kisvasúti járművek (pl. csilléknek) különböző sínpárokra való áthelyezésére

MAGYAR KIRÁLYI C® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120518. SZÁM. V/a/l. (Xll/a.) OSZTÁLY. — G. 8561. ALAPSZÁM. Váltóhelyettesítő berendezés kisvasúti járműveknek (pl. csilléknek) különböző sínpárokra való áthelyezésére. Ganz és Társa, Villamossági, Gép-, Wagg'on- és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég. A bejelentés napja 1938. évi január hó 4-ike. Kisvasúti csilléknek több egymás mel­letti sínpárról egy sínpárra való gyűjtése, vagy egy sínpárról több sínpárra való szétosztása oly helyeken (pl. bányák, 5 belsejében, vagy felszíni bevágásokban), ahol az e célra szükséges berendezés ter­jedelmét a szabad férőhely hiánya erősen korlátozza, a közönséges váltóberendezés­sel nagf$ nehézségekbe ütközik, sőt a 10 férőhelynek egyéb okból nem szükséges megnagyobbítása nélkül gyakran teljesen kivihetetlen. A találmány, aránylag egyszerű esz­közök alkalmazásával, e nehézségek meg-15 szüntetését célozza, s lényegét tekintve a párhuzamosan végződő sínpárok végei előtt elhelyezett és a sínpárok közös végirányára merőlegesen mozgatott vég­nélküli szalagból áll. melyen a sínpárok 2o meghosszabbítási irányába hozható és a csilléknek vagy egyéb kisvasúti jár­műveknek a szalagra való átgördítésére alkalmas síndarabok vannak felszerelve. E berendezéssel, mely szükséges vagy 25 célszerű tartozékai gyanánt még szalag­mozgató, szalagvezető, továbbá a sza­lagra gördített járművet a szalagon át­menetileg rögzítő, majd a rögzítést a szükséghez képest feloldó szerkezetekkel 30 is ki van egészítve, a reá valamelyik sínpárról átgördített jármű a szalagnak a sínpárok végei előtt való elmozgatásá­val tetszőleges másik sínpár elé hozható s erre át is gördíthető s ezzel az átváltás 35 feladata nagyon csekély külön férőhely igénybevételével, olcsón s emellett tel­jesen üzembiztosan oldható meg. A találmány, példaképem megvalósí­tási alakban, vázlatosan a mellékelt rajz 4© 1—4. ábráin van feltüntetve, melyek közül az 1. ábra az általános elrendezés felül­nézetét, a 2. és 3. ábra a szalagos berendezés két 45. változatának oldalnézetét, a 4. ábra pedig a szalagra tolt járműnek a szalagon való példaképem rögzítési módját mutatja. Az 1. ábrabeli felülnézet szerint a (4) 50 végnélküli szállítószalag a párhuzamosan végződő I, II és III sínpárok végei előtt van elhelyezve éspedig a kitűzött célnak megfelelően természetesen úgy, hogy a felső szalagpályán lévő (1, 2, 3,. . . stb.) 55-sínpárrészek az I, II és III sínpárokkal egyenlő magasságban, lehetőleg csekély csatlakozási közzel, ez utóbbiak meg­hosszabbítási irányába legyenek hoz­hatók. Az (1, 2, 3, ... stb.) sínpárrészek 60 osztástávolságának eszerint célszerűen meg kell egyezni az egymással szom­szédos I—II, 111 — III, • • • stb. sínpárok egymástól való és egytoásközt egyenlő távolságával, minthogy ez a szállítószalag 65 felépítésében, a mozgatószerkezetben s általában az egész berendezés kezelésé­ben bizonyos egyszerűsítést biztosít, noha egyébként a legszükségesebb csak annyi, hogy a szállítószalag valamelyik sínpár- 70 része az I, II, III .. . stb. sínpárvégek

Next

/
Thumbnails
Contents