120424. lajstromszámú szabadalom • Hajsütőkészülék

Megjelent t939. évi április l ió 15-én. U. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI ÍWRrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1204:24:. SZÁM. JLL/B. OSZTÁLY. — M. lQSfil. ALAPSZÁM. Haj sütőkészülgk. Marék Béla gépszerkesztő és Sebesta Kolos ny. bankigazg-ató, Budapest. A bejelentés napja 1936. év; szeptember hó lg-ika. Ismeretesek már ply hajsütőkészülé­lípk, melyeknek ol|ószerűen szétnyíló egyijt c^iptetőszárában villamos fűtő­test van és melyeknek hajtása gépi úton, 5-mptorraJ történik. Ezek azonban a gya­korlatbal) nem váltak be, minthqgy elő­állításiig: igen költséges, üzembentartá­snk nagy áramfogyasztással jár, amellett pedig jcpnnypn romlanak és a folytonos io javítás, illetye a]katrés?kjcserélés az Üzemi költségüket tetemesen nqyeli. A találmány oly hajsütőkészülék, me­lyet az áramkörbe árammegszakító köz­beiktatásávalkapcsolt ejektrpmágnes mű-15 ködtet. Minthogy a készülékhez motor­hajtásra nincs szükség, a készülék igen olcsón állítható elő, kezelése egyszerű, működése zajtalan, gyors romlásnak ki­tett alkatrészei pedig nincsenek. 20 A csatolt rajzon a készülék példaképen felvett kiviteli alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék oldalnézete az elek­tromágnest befogadó tok hosszirányban 25 átmetszett helyzetében, a 2. ábra a készülék elölnézete, a 3. ábra pedig a készülék hátulról néz­ve, az elektromágnes tokjának ugyan­csak átmetszett helyzetében. 30 A rajzon (a) és (b) jelölik a hajsütő­készülék két fogantyúját, (c) és (d) pedig a hajsütőkészülék két csiptetőszárát, me­lyek közül a (c) szár hengeres és belsejé­ben villamos fűtőtest van, a (d) szár pe­?<5 dig vályúalakú keresztmetszetű. A (c) és (d) szárak az (f) kereszttengely körül ol{pszeríien s?étnyithatók. A (b) fogantyú üregesre van kialakítva és hosszabb, mint az (a) fogantyú. A (b) fogantyú szabad végére a (g) elektro- 40 mágnes van erősítve, melyet (h) villamos­vezeték az áramkörbe kapcsolt áram­megszakítóval köt össze. A (h) vezeték célszerűen az (i) forgókapcspló közbe­iktatásával csatlakozik a hajsütőkészü- 45 lékhez, miáltal a készüléknek a vezeték­hez képest való elforgatása lehetővé válik. A (g) elektromágnes lágyvasa a (k) tengely körül elforduló (o, p) szög­emeltyűként van kialakítva, illetve a se szögemelő (o) karján van az elektro­mágnes sollenoidjainak belsejébe nyúlp (m) lágyvas elhelyezve, az emelő másik (p) karja pedig a (b) fogantyú üregében elhelyezett (r) működtetőrúdnak végéhez 55 van (s) csavarral állíthatóan hozzákap­csolva. Az (r) rúd a (b) fogantyú egész hosszán végig vonul, majd pedig a haj­^Ütőszárak felőli végen kibújik a (b) fogantyúból és a kibújó végen a kereszt- 60 irányú (t) ütközőcsap van. A vályú­alakú keresztmetszetű (d) csiptetőszár­nak (z) nyúlványai vannak, melyek a (t) ütközőcsap alá nyúlnak. A (g) elektromágnes, az (o, p) lágyvas- 65 emelő, valamint az (i) forgókapcsoló cél­szerűen az (y) tokba van zárva. A készüléket a következőképen hasz­nálj ák: A hajsütőmunkás az (a, b) fogantyúkat 70

Next

/
Thumbnails
Contents