120414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sűrített és cseppfolyósított gázokhoz való hegesztett tartályok előállítására, valamint ezzel az eljárással készült tartályok

Megjelent 1939. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120414. SZÁM. XVI/c. OSZTÁLY. — í. 8273. ALAPSZÁM. Eljárás sűrített és cseppfolyósított gázokhoz való hegesztett tartályok előállítására, valamint ezzel az eljárással készült tartályok. Établissements Freudenberg- cég, Páris. A bejelentés napja 1938. évi január hó 27-ike. Franciaországi elsőbbsége 1937. évi január hó 30-ika. A találmány eljárás sűrített, vagy csepp­folyósított gázokhoz való könnyű, hegesz­tett tartályok vagy palackok előállítására, valamint ezen eljárás szerint készült tar-5 táiyok vagy palackok, melyek legalább is oly biztonságot nyújtanak, illetve olyan nyomószilárdságúak. mint a varratnélküli csövekből előállított tartályok vagy pa­lackok. 10 Nagy átmérőjű és igen kis falvastagságú, varratnélküli csövek előállítása nehézsé­gekbe ütközik. Különösen sűrített és cseppfolyósított gázokhoz való tartályok­nál, melyeknek 200 légköri nyomás alatti 15 vizsgálati nyomást ki kell birniok, a tar­tálysúlyt az ilyen csövek előállítási lehe­tőségei gyakorlatilag korlátozzák, különö­sen, ha kívülről vértezett tartályokról van szó, mert ez eseLben a csöveknek elméleti-20 Heg szükséges falvastagsága csak félakkora. Ezért kívánatos az olyan hegesztett tar­tályok előállítása, melyeknek előállítási lehetőségei mind a tartályok térfogata, mind pedig azok súlya tekintetében igen 25 tágak, feltéve, hogy a hegesztési varratokat úgy merevítjük, hogy minden baleseti ve­szélyt kiküszöböljünk. Erre a célra a tartályokat a találmány szerint két vagy több oly elemből létesít-30 jük, melyeket acélból vagy más fémből, a kívánt alakban, sajtolással vagy más fém­alakító művelettel, pl. kovácsolással vagy fémveréssel állítunk elő; ezek az elesniek célszerűen két egymással azonos félhen-35 geralakú részből állanak, melyeknek vé­geit két-két negyedgömb zárja le. Az így alakított két részt azután a tartály hossz­irányával párhuzamos illesztési hézagok mentén hegesztéssel kötjük egymáshoz. Az így egyesített tartályt azután a közép- 40 részén vértezzük, pl. olyan szilárd acél­drótot tekercselünk köréje, melynek húzó­szilárdsága 200 kg/m2 . Ez a vértezet a tar­tálynak tökéletes biztonságot ad abban a részében, melyet a vértezet borít. Hja a 45 hegesztési varral a tartály hengeres részé­nek kél köpenyvonala mentén valamely okból gyenge helyet tartalmazna, akkor a vértezet a tartálynak a belső nyomás ha­tása alatt bekövetkezhető szétpukkadását 50 meggátolja és a legkedvezőtlenebb eset­ben legfeljebb azt tapasztalnék, hogy a vértezet huzalai között kis gázmennyiség tódul ki. Másrészt világos, hogy az így előállított hegesztett palack a hosszirány- 55 ban közelítőleg ugyanakkora szilárdság­gal rendelkezik, mint az ugyanabból a fémből és ugyanakkora falvastagsággal, varratnélküli csőből készült palack vagy tartály. 60 'Ha gyártási nehézségek okából a dról­vértezetet, tetemes költségtöbblet nélkül, nem ter jeszthetnők ki a gömbalakú vég­részekre is, akkor ezeknek a következő­képpen adhalunk biztonságot: 65 A tartályokat alkotó, csészealakú végré­szeknek az ideális ^gömbalaktól kissé .el­térő alakot adunk. Egy vagy több, a csé­sze hossztengelyére merőleges síkban egy vagy több üreges bordát vagy hornyot 70 létesítünk, avégből, hogy: 1. a végrészek szilárdságát fokozzuk és ennek megfelelően a hegesztési varratok-

Next

/
Thumbnails
Contents