120380. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gáztartalmazó edények leforrasztására

* MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 120380. SZÁM. ;'> , I Vll/d h. OSZTÁLY. — I. 3688. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés gázt tartalmazó edények leforrasztására. Egyesült'Izzólámpa és Villamossági r.-t. cég1 , Újpest. A bejelentés napja 1936. éyi június hó 20-ika. A találmány eljárás gázt tartalmazó olyan edényeknek, főleg gáztöltésű vilr lamos izzólámpáknak, leforrasztására (az­az légmentes elzárására), melyeknek üveg-5 bői vagy üvegszerű anyagból készült szi­vattyúzó- és töltőcsövük van és ennek leforrasztásával történik az edény elzá­rása, valamint ennek foganatosítására való berendezés. 10 Fenti célra számos eljárás ismeretes, pl. a korábbi 111.923. és 114.886. sz. • magyar szabadalmaink leírásában leírt eljárások, mely utóbbiak olyan edények lezárására is alkalmasak, amelyekben a 15 leforrasztás időpontjában atmoszferikus­nál nagyobb töltőgáznyomás van. Jelen találmányunk szerinti eljárás is elsősorban olyan edények leforrasztására való, melyek gáztöltése atmoszferikusnál 30 magasabb nyomású és célja az eddig ismeretes hasoncélú eljárások gyártás­technikai tökéletesítése, úgy az eljárás gyorsasága és biztonsága, mint olcsóbbí­tása és alkalmazkodóképessége szem-25 pontjából. Az eddig ismeretes eljárások közül ugyanis azok, melyeknél a szivattyúcsö­vet meleg állapotban szerszámmal nyom­ták össze, igen egyenletes minőségű szi-30 vattyúcsöveket és gondosan állandó érté­ken tartott nyomású és összetételű gáz­zaltáplált, pontosan szabályozott lángok­kal való melegítést, állandó töltőgáznyo­mást és gondosan beállított sebességgel 35 járó automatán való gyártást kívántak meg. E feltételek betartása azonos típusú lámpák gyártásánál nem okozott ugyan számottevő nehézségeket, de típusváltoz­tatásnál rendszerint időtrabló próbálga­tást tett szükségessé. E hátrányokat ki- 40 küszöböltük a 117.326. sz. korábbi szaba­dalmunk leírásában leírt eljárással, mely azonban elég bonyolult berendezést igé­nyelt. Annál az eljárásnál, melynél a szivattyúcsövet ráhúzott hüvellyel együtt 45 nyomják össze, e hátrányok lényegesen kisebb mértékben állnak fenn, ezzel szemben az eljárást és termékét a szi- i vattyúcsőre húzott hüvely megdrágítja. A találmány szerinti eljárásnál mind- 50 ezeket a hátrányokat azzal küszöböljük ki, hogy a szivattyúcső összenyomására magas hőmérsékletű és pedig legalább -vörösen izzó szerszámot használunk mely a szivattyúcsővel az annak kellő meg- 55, lágyításához szükséges meleget legalább nagyrészben, közvetlenül hőátadás útján közli és ezt a két- vagy többszerű szer­számot öszenyomott, azaz a szivattyú­csővel érintkező helyzetében, a már le- 60* zárt szivattyúcsővel együtt, hagyjuk le­hűlni mindaddig, míg a szivattyúcső már elég szilárd ahhoz, hogy e szerszám szétnyításakor ki ne fújjon. Az ilyen szer­számot előnyösen rugalmasra képezzük ki 65. és/vagy rugalmasan, pl. rúgók, nyomó­levegő, stb. útján szorítjuk a szivattyú­csőhöz, melyet a szerszámmal való érint­kezése előtt célszerűen, de nem szükség­szerűen, előmelegíthetünk, hogy az izzó 70'* szerszám rányomódásakor meg ne reped­jen. Az előmelegítés mellőzhető, ha a szerszám magas hőmérsékletre való fel­hevítését csak annak az üvegcsővel már érintkező helyzetében és aránylag lassan, 75-foganatosítjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents