120331. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kész kelmék többszínű mintával való ellátására

KA8TAR KIBiT<YI SZABADALMI MRÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 130331. SZÁM. XlV/e. OSZTÁLY.' — K. X3?4#' ALAPSZÁM. Berendezés kész kelmék többszínű mintával való ellátására. Klein Miklós műszaki tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi január hó 8-ika. Kész kelmék többszínű mintával való ellátása hengernyomógépek segélyével vagy az úgynevezett filmes eljárás útján tör­ténik, mely utóbbi a szobafestők által í) használt patronokhoz hasonló sablonokat alkalmaz és pedig annyi darabot (meg­felelő kivágásokkal), ahány színű mintát kívánunk létrehozni. A filmes eljárás foganatosítása többféle 10 lehet. Ma rendszerint a festendő kelmét 40—60 m hosszú asztalokra erősítik s a két szélén teljes hosszában leragasztják vagy leszegezik; erre helyezik rendre az első, második stb. sablont, filmet és ezen 15 keresztül viszik fel a kelme megfelelő he­lyeire a különböző színű festéket. A fil­mek szélessége a festendő kelme hosz­szának természetesen tört részét teszi ki, így e gyfelől egy-egy színnek megfelelő fil-20 met többszőr kell a kelmére helyezni pon­tosan a már megfestett rész mellé; más­felől a második, harmadik, stb. filmet az elsőnek megfelelő helyekre kell tenni, kü­lönben a minta nem lesz folytatólagos és 25 a színek egymáshoz képest nem lesznek a megfelelő helyen. 'Másik módja az eljárás foganatosításá­nak az, hogy az egyes színeknek megfelelő filmeket (egyik oldalukon megfelelő fes-3J tékezőszervvel) helyezünk el egymástól megfelelő távolságra és a filmek ellenkező oldala mentén mozgatjuk tova a festendő kelmét, annak megfelelő részét mindig rá­nyomva a megfelelő filmre. 85 Mindkét eljárásnál rendkívül körülmé­nyes jelzésekkel, bonyodalmas méregeté­sekkel kell biztosítanunk azt, hogy a moz­gatott elem, ill. elemek (az első eljárásnál a filmek, a másodiknál a kelme) a szín, ill. a színek felvitelének időpontjában meg- 40 felelő helyen legyenek. A találmány sze­rint úgy jiárunk el, hogy a filmet és a kelmét olyan rögzítő szervvel látjuk el, amélyek egymásba kapcsolódva biztosítják a filmnek és a kelmének az ismert módon 45 való festékezésnél szükséges helyzetét. Kiviteli példák: 1. Az első eljárásnál a kelme szélein, ill. az asztalon pl. helytálló kis karókat helyezünk el, a filmek szélein pedig olyan 50 gyűrűket, melyek a karókra ráhúzhatok. Ha a karók megfelelő helyeken vannak, a filmeket gyűrűikkel rendre a megfelelő karókra húzva, a szabályos festékezést gyorsan elvégezhetjük. 55 2. A második eljárásnál a karók a helyt­álló filmek mentén vannak elhelyezve. A gyűrűket tetszőleges módon a festendő kel­méhez rögzítjük. A különböző színeknek megfelelő filmek között a kelmének olyan 60 hosszú darabja van, amely a film széles­ségének egész számú többszöröse. Amikor a kelme első darabját az első színnek meg­felelő film segítségével megfestettük (itt még nem releváns a kelnne helyzete), a 65' ráerősített gyűrűket a karókról leemeljük és a kelmét továbbmozgatjaik. Ha a máso­dik és az első film között pl. egy film­szélességnyi távolság van, a kelmét addig kell mozgatnunk, amíg az eleje a másik 70 filmhez ért. Ekkor kell az első filmmel a második kelmerészt festékezni és a máso-

Next

/
Thumbnails
Contents