120327. lajstromszámú szabadalom • Gumiból vagy alakváltoztatásra alkalmas más anyagból készült lábtámasztékos cipőtalp

MAO TÁR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BRŐSlfl SZABADALMI LEÍRÁS 120327. SZÁM I/b. OSZTÁLY. — JP. 8321. ALAPSZÁM. Gumiból vagy alakváltoztatásra alkalmas más anyagból készült, lábtámasztékos cipőtalp. Fisch Arthur gyáros Heidelberg (Németország). A bejelentés napja 1938. évi február hó 28-ika. A találmány oly alakítású cipőtalp, mely kielégíti azt a felismerést, hogy kul­turált emberek lába semmíképen sem he lyezhető vissza & természetes talaj, a ho-5 mok, moha stb. által megállapított, eredeti viszonyoknak megfelelő természetes álla­potába. A rendes lábbelinél azzal segítenek, hogy merev alátámasztótesteket létesíte-10 nek; ezek azonban már rövid ideig tartó viselet után gyakran áttörnek vagy más okokból veszítik el alakjukat, úgy hogy ezután a járást már nem segítik elő, sőt számos zavar okozói. A lábnak a saroktól 15 az újjhegyekig végbemenő természetes le­fejtődése, mely ideális lefolyása esetén ru­galmas átleingést tesz lehetővé, csakis olyan cipőtalppal biztosítható, mely a kellő helyeken kifogástalanul támaszt alá, azon-20 ban a lábnak teljes mozgásszabadságot biztosít. Eközben a láb- és lábszárcsontok inai és szalagjai természetes funkciójukat kifejtik, erősödnek, rugalmasak maradnak; ós maximális teljesítményre képesek. A 25 találmány célja ennek az ideális állapot­nak lehető megközelítése. A találmány főleg házicipőknél, mint az ú. n. átfordí­tási eljárással készült cipőknél és papu­csoknál (cosy-cipőknél), amelyek az a lkai-30 mazásra kerülő előállítási anyag sajátos­ságai és az előállítás módja miatt szilárd támasztékok és sarkok alkalmazását nem engedik meg, kíván segíteni, míg eddig ezt a hátrányt azzal törekedtek kiküszöbölni. 35 hogy mind a csuklótámasztékokat, mint a sarkokat is elhagyták, ami az illető cipőt viselő részére csak hátrányokat jelentett. A találmány a jelzett hátrányokat az alábbiakban ismertetett berendezésekkel hárítja el. ' 40 A rajz a találmány szerint kialakított, gumiból vagy hasonló anyagból készült talp foganatosítási példáját mutatja Az 1. áibra a g'umitalpniak a 2. ábra I—I vonala mentén vett metszete; a 45 2. álhra e gumitalp belső felületére vett alaprajza; a 3. ábra az 1. és 2. ábra III—III vonala mentén vett, a cipőíetearésízt és lábat is jelzőkeiresztmetszet. A 50 4. ábra a varrási szegélyt mutatja a talphoz varrott és kiimilási helyzetét eI-foglaló szárral. Az 5. ábra a varrási szegélyt a szár átfor­dítása utáni állapotában mutatja. 55, A találmány szerinti talp a következő övezetekből áll: Az (a) sarokból, a lábból tozatot alátá­masztó (b) övezetből, a harántboltozatot alátámasztó (c) övezetből (3. ábra) és a 6fr lábujjaknál adódó boltozatot alátámasztó (d) övezetből. A láb sailkáuak, domborulatához: alkal­mazkodóan homorú felfekvési felületű (a) sarokövezet az üreges (1) cellák alkalma- 65. zása révén rugalmasan van kialakítva és kis súlyú. A láibboltozatot aláitmasztó (b) övezet a gumitalp járófelületén harántirányú (2) támasztékokkal, vagy csapokkal, felső ol- 70 dalán pedig (3) csukló támasz t ék kai van kialakítva, mely, miivel egyes gumites­tekből áll, különösen rugalmas.

Next

/
Thumbnails
Contents