120306. lajstromszámú szabadalom • Kopszcsévélőgép

Megjelent 1939. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIIIÖSÁ0 SZABADALMI LEI RAS 120306. SZÁM. XlV/a/J. OSZTÁLY. - Sc/i. 5449. ALAPSZÁM. Kopszcsévélőgép. W. Schlafhorst & Co. cég, M.-Gladbach. A bejelentés napja, 1936. évi április hó 24-ike. A találmány kopszcsévélőgép, melynél az a feladatkitűzés, hogy az ilyen gépeket, bármilyenek legyenek is felépítésük rész­letei, úgy alakítsa, hogy valamennyi folya-5 niat minden csévélőhelyen önálló és ön­működő vezérlésű legyen. Ebben az irányban a kopszcsévélőgépek fejlődése eddig két olyan úton haladt, ame­lyek a kézimunkát lehetőleg ki akarták 10 kapcsolni és pedig nemcsak a kezelés könnyítése, hanem a gombolyagképzés ja­vítása és a gép összteljesítményének foko­zása céljából is. Az egyik út lényege, hogy az egyes csévél őhely eket úgy fejlesztik ki, 15 hogy mind az orsóhajtás lekapcsolása fo­iiálszakadás esetén és a kopszhossz el­érésekor, mind a kész kopsz kidobása min­den egyes csóvélőhely számára önműkö­dően történik. 20 A csévélési munka e berendezéseknél tehát csak akkor kezdődik, miután a levált fonalat kézzel új kopsz képezése céljából újra rögzítettük, úgy hogy a csévélési munka önműködő folytatódása a csévevál­•>'.i tás után már ez okból is lehetetlen vol)t. Ettől elvileg eltérőek azok a javasíaliok. amelyek azt célozták, hogy az összes fo­gásokat a csévél őorsók nagyobb csoportja . számára egyidejűleg megfelelő segéd-30 berendezésekkel tegyék lehetővé. Az ilyen «csoportos gép» néven ismert berendezé­seknél aránylag egyszerűen lehet a cso­portra ható segédberendezéseket önműkö­dően együttműködtetni, már azért is, mert 35 azok térben az egyes csévézőhety ek tő I el vannak választva, Ahhoz azon Iram, hogy ezek a gépek tényleges teljesítményre le­gyenek képeseik, olyan üzemi feltételekre van szükség, amelyeknél állandóan lénye­gileg egyenlő fonalat dolgozunk ftíl. 40 A találmány a két fenti megoldástól.első­sorban abban különbözik, hogy a fonal­vezető a csévézőorsóhoz képest oly elren­dezésű és hogy a löketet létesítő szervét a csévézőhely többi vezérlőszerveivel 45 együttműködő, járulékos vezérlőszervek a központi vezérlőberendezéstől akként be­folyásolják, hogy a kidobott kopsz által maga után húzott fonál a kopszlól való leválasztása előtt a csévézőorsó körzeté- 50 ben rögzítődik, úgy hogy a csévézőimunka az egyes csévézőhelyen a kopsz kidobása után is önanűködően folytatódhat. Emellett közömbös, hogy maga az orsó átmenetileg megáll-e, vagy pedig továbbfut. Ha ugyanis 55 a levágandó fonál egy csiptetőberendezés hatása alatt áll, a továbbfutó orsó a gom­bolyítást azonnal megkezdi, amint az orsó töltött, vagy oz orsó körül futó fonál tartása egyoldalúvá válik. Ha ellenben az 60 orsó a cséveváltás közben megáll, az új­bóli megindulás pillanatában ^ egyébként azonban azonos körülmények között fog lovábbgombolyítani. Az úgynevezett orsó nélküli gépeknél és 65 általában olyan gépeknél, amelyek hüvely­lyel dolgoznak. tudvalevőLeg nincs szük­ség külön csiptetőberendezésre a fonálvég rögzítéséhez akkor, ha a hüvelytalp a közte és az orsótalp között átlógó fonalat 70 minden további nélkül becsípteti. Ezekbein az esetekben sincs szükség arra, hogy az orsó álljon, mert a becsíptetés és a gom­bolyítás újbóli megkezdése gyakorlatilag egyidőben történik. , 75 Hogy a találmányt orsónélküli gépekre

Next

/
Thumbnails
Contents