120282. lajstromszámú szabadalom • Orvosi légcső-fecskendő-tű

MAGYAR KIRÁLYI SZABADAM]I MROSACT SZABADALMI LEÍRAS 120283. SZÁM. Vlí/e. OSZTÁLY. — K. 13943. ALAPSZÁM. Orvosi légcső-fecskendó'tű. Dr. Kotlán Sándor egyetemi ny. r. tanár és Dr. Vajda Tódor egyetemi magántanár, mindketten Budapesten. A bejelentés napja 1937. évi május hó 25-ike. Az orvosi gyakorlatban bőr alá, izomba, véredényekbe stb. való feesken­idezésre használatos fecskendŐtűk iaz ál­latorvosi gyakorlatban nem ritkán szüksé-5 gessé váló légcsőbe való fecskendezés cél­jaira nem alkalmasak, mert a légcsőgyű­rűk közti beszúrás sokszor nem lévén ke­resztülvihető, a tűt legtöbbször a légcső­porcon át kell beszúrni, hogy a tű a lég-0 eső űrébe hatoljon. E közben igen gyak­ran megtörténik az, hogy a tű a porcon való áthaladása közben abból apró részle­teket lehasít, ezek a tű űrében megakad­nak, azt eltömik s a tű a befecskendező 5 folyadék részére átjárhatatlanná válik. Tömegkezelés során a tűnek minduntalan való elzáródása rendkívüli módon késlel­teti az orvosi beavatkozást. E hátrány a találmány szerinti légcső-10 fecskendő-tűnél a következőképen van ki­küszöbölve : 1. (L. 1. ábra). A szokásos kiképzésű tű csövének a (1) nyesett vége felett a tű­hengeren (a tűcsövön) tetszés szerinti 25 keresztmetszetű (b) nyílás van, hogy ab­ban az esetben, ha a tű lenyesett végén lévő rendes nyílás a légcsőbe történő be­szúrásakor porccal eltömődnék, a folya­dék a felső nyíláson át áramolhasson ki. 30 2. (L. 2. ábra). Ugyanez a kiképzés, mint az 1. alatti, de két vagy több (b) nyílássá', melyek vagy ugyanabban a magasságban, vagy különböző magasságban vannak. 3. (L. 3. ábra). A tűnek ferdén lenyesett 35 és a beszúrást megkönnyítő hegyes vége teljesen zárt (beforrasztott), vagy (f) le­mezzel lezárt, viszont a tűhengernek (tű­csőnek) oldalán egy, vagy több tetszőleges átmérőjű (b) nyílás van. 4. (L. 4. ábra). A tűnek ferdén lenyesett 40 végén, a tűcső lumenénél kisebb átmé­rőjű (b) nyílás van. 5. (L. 5. ábra). A tű vége hegyes, kúp­szerű és a végén a tű hossztengelyében rövidebb-hosszabb bemetszés, vagy rés- 45 szerű (s) nyílás van. Szabadalmi igények: 1. Légeső-fecskendőtű, amelyre az jel­lemző, hogy egy vagy több oly nyílása van, amelynek, illetőleg amelyeknek 50 akár egésze, akár egy része a tűnek a hegye feletti részére terjed. 2. Az 1. igénypontban védett légcső-fecs­kendőtű kiviteli alakja, melyre az jel­lemző, hogy a tű végén lévő nyíláson 55 kívül a tű oldalfalán más nyílás vagy nyílások vannak. 3. Az 1. igénypontban védett orvosi lég­cső-fecskendőtű kiviteli alakja, melyre az a jellemző, hogy a szokásos kikép- 60 zésű fecskendőtű oldalfalán (csövén) tetszés szerinti alakú nyílás van (1. 1. ábra). 4. Az 1. igénypontban védett orvosi lég­cső-feeskendőtű kiviteli alakja, melyre 65 az a jellemző, hogy a tű oldalfalán (csövén) két vagy több nyílás van, melyek vagy ugyanabban a magasság­ban vagy különböző magasságban he­lyeződnek. (1. 2. ábra). 70 5. Az 1. igénypontban védett orvosi lég-

Next

/
Thumbnails
Contents