120265. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés cigarettáknak szopókarészekkel való egyesítésére

MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120265. SZÁM. X/c. OSZTÁLY. — F. 7923. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés cigarettáknak szopókarészekkel való egyesítésére. Filter Tips Limited cég London, mint Edwards William Frederick Maitland londoni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi február hó 1-je. Nagybritanniai elsőbbsége 1930. éri január hó 31-ike. A találmány eljárás és berendezés szín­pók ás cigaretta előállítására. Már javasol­ták e célból cigarettáknak a szopókaré­szekkel oly összekötő csíkok útján létesí-5 tett egyesítését, mely csíkokat előbb csak az egyesítendő csoport kerületének egy része körül fektetik, miközben a csopor­tot, mélyedésben, az összekötőcsíkhoz nyomják. 10 Az ismert gép berendezése olyan, hogy az előzetesen ragasztóanyaggal bevont ösz­szekötőcsíkot. megfelelő szerszámmal, U-alakú mélyedés lenekére helyezik, majd a csoportot a mélyedésben fekvő összekötő-15 csíkhoz nyomják, úgyhogy az összekötő­csík a csoport kerületének egy részéhez ta­pad, mielőtt a tulajdonképpeni körülbur­kolás megtörténne. Eltekintve attól, hogy a ragasztóanyaggal bevont összekötőcsíkot, ;0 szerszám segítségével, nehezen lehet a mélyedésbe nyomni anélkül, hogy a szer­számhoz ne tapadjon, vagy legalább is a ragasztóanyagnak egy része le ne súnol­lassék. az ismert gép hátránya, hogy a !5 csoportnak a mélyedésben levő összekötő­csíkra helyezésekor a két rész közötti le­vegő nem távozhat teljesen. Ez okból az összekötőcsík és a cigaretta között légbu­borékok maradnak, melyek a cigaretta :ö szépségét károsan befolyásolják és meg­gátolják az összekötőcsík kifogástalan fel­erősítését. E hátrányokat a találmány szerint azzal kerüljük el, hogy az összekötőcsíkot lapos 5 állapotban tapasztjuk a csoporthoz és ez­zel együtt vezetjük a célszerűen U-alakú mélyedésbe. Ily módon a ragasztóanyag­réteg nem sérülhet meg és az összekötő­csík biztosan tapad, mert a két résznek a •mélyedésbe vezetésekor a levegő távozá- & sának mi sem állja útját. A találmány szerinti gép lényege a cso­portok felvételére való tárolóhelyekkel el­látott szállítóeszköz, melynek segítségével minden egyes tárolóhelyet a csoportokat felvevő hely, majd a laposan fekvő ösz­szekötőcsík betáplálási helye, továbbá az összekötőcsík részleges körülburkolásáL végző mélyedés, végül pedig a csoportok elvételezési helye előtt vezetjük dl. 50-A találmányt alább példaképpen ismer­tetjük, a vázlatos rajzokkal kapcsolat­ban. Az 1. ábra részben metszett oldalnézet, amely a találmány szerinti berendezés 55. egyik kiviteli alakját szemlélteti. A 2. ábra szerinti nagyobb léptékű rész­letrajz mutatja, hogy mily módon történik az 1. ábra szerinti készülékben az előbur­kolás. A 60 3. ábra az 1. ábra szerinti nézetben, il­letve metszetben változatot szemléltet. A 1—5. ábrák szerinti nagyobb léptékű részletrajzok a burkolás befejezését érzé­keltetik. 65-Az 1. és 2. ábrákon vázlatosan szemlél­tetett megoldásnál az (1) csoportok, ame­lyeknek alkatelemei egymással egyesíten­dők és amelyek általában két cigarettá­ból vagy kétszeres hosszúságú cigaretta- 70 rudakból és ezek közé helyezett kettős hosszúságú szűrődugóból vagy szopókából állnak, egy a rajzban fel nem tüntetett ga­ratból vagy más adagolókészülékből a (2)

Next

/
Thumbnails
Contents