120264. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrofob rostok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120264. SZÁM. XIY/a/1., (XlV/e.) OSZTÁLY — JT. 7862. ALAPSZÁM. Eljárás hidrofob rostok előállítására. I. G. Fíirbenmdustrie Aktiengesellschaft cégr, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1936. évi november hó lő-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi november hó 23-ika. Azt tallálluk, hogy nagyobbmolekulájú nitrogéntartalmú kolloidjellegű anyagok­ból , különösen proteinanyagokból álló ter­mészetes vagy mesterséges képződményc-5 kel víztaszítóvá tehetünk, ha azokba olyan vegyületeket, melyek legalább egy, legalább 4 szénatomot tartalmazó alifás vagy Iciklo­alifás maradékot tartalmaznak és aldehi­dekkel reagálni képesek, kebelezünk lxv és 10 azokat egyidejűleg vagy utólag alifás al­dehidekkel hozzuk össze. A szóbanforgó képződményekbe az említett vegyületek­nek alifás aldehidekkel való kondenzációs termékeit is bekebelezheti ük. 15 Ez a kezelés a nagyobbmolekulájú, nit­rogéntartalmú anyagokból álló képződmé­nyek tulajdonságait előnyösen változtatja meg. Az említett fajtájú anyagok közül példaképen a következőket soroljuk fel: 20 Gyapjú, nehezíteti vagy nem nehezített természetes selyem, fibroinműselyem, ka­zeinmüselyem, képződmények zselatinból és gelalítból, állati szőrök, szőrmék, kép­ződmények szaruanyagbóil, cserzett és nem 25 cserzett állati bőrök, a polivinilsorozat va­lamely lúgos műgyantáját tartalmazó ace­tálműseilyem. A feldolgozást úgy végezzük, hogy a fel­dolgozandó anyagokba savanyú kémhatású 30 anyagok jelienlétében egyrészt olyan vegyü­leteket kebelezünk be. melyek legalább egy, legalább 4 szénatomú alifás vagy cik­loalifás maradékot tartalmaznak és aldehi­dekkel reagálni képesek és másrészt alde-35 hideket. pl. formaldehidéi, vagy pl. az előbb említett vegyületek metilolvegyülb­teit, és az anyagokat azután egy ideig ma­gasabb hőmérsékletnek tesszük ki. A fel­dolgozás szerves oldószerben való oldat­ból vagy vizes emulzióból történhet. A 40 savanyú katalizátort a- feldolgozandó anyagra a feldolgozás előtt is felvihel­jiik. Legalább egy, legalább 1 szénalomú alifás vagy cikloalifás maradékot tartal­mazó anyagok helyeit vízben oldható szár- 45 mazékaikat is alkalmazhatjuk. Az eljárással elért hatások sokfélék le­hetnek. Az ígv feldolgozott anyagok hidro­fil tulajdonságai jelenlékenyen csökken­nek, az anyagok liidrofobbá válnak, vízben 50 való duzzadási képességük csökken, míg vegyi ellenállóképességük, pl. savakkal és lúgokkal szemben, növekszik. Ezenkívül megváltozik a fel feslés.i képesség festőanya­gokkal szemben. 55 Az említett feldolgozandó anyagoknak a találmány szerint végzendő feldolgozása valamely c célnak megfelelő előkészítés után is történhet. ígv pl. gyakran előnyös gyapjút feldolgozás előtt klórozni vagy 60 hidrogénszuperoxiddal kezelni. Példák: 1. (iyapjúdarabanyagot olyan fürdőben mely minden liter vízre 5 g tejsavat tar­talmaz, feldolgozunk és azután szárítjuk. 65 Ezt a műveletet pl. a festés vagy mosás után végezhetjük, amikor is a tejsavat az utolsó öblítő fürdőhöz adjuk. Szárítás ulán a szövetet minden liter széntetraklo­ridra 10 g montansavmetilolamidot tartal- 70 mazó fürdőben telítjük, az árut felakaszt­juk és 10 percig 140°-ra hevítjük. Az ígj feldolgozott áru vízhatlanságát szappannal illetőleg szapannal és szódával való mosás után is megtartja. 75

Next

/
Thumbnails
Contents