120242. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhetően felerősíthető gomb

MAGYAR KIBXLYI SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120242. SZÁM. 1/Í. OSZTÁLY. — W. 6780. ALAPSZÁM. Kicserélhetően felerősíthető gomb. Weibel Walter elektrotechnikus, Eflingen és Bollin Gusztáv szabómester, Büren a/A. A bejelentés napja 1937. évi november hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi november hó 26-ika. A találmány oly gomb, mely varrás nél­kül van a ruhaneműre felerősítve és bár­mikor könnyen kicserélhető. A csatolt rajzon a találmány példaképen 5 felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a gomb felülnézele, a 2. ábra a behelyezett híddal ellátoll gomb fellülnézete, a 10 3. ábra a 2. ábra A—B vonala mentén vett metszet, a 4. ábra a ruhaneműre felerősített gomb nézete. A rajzon (1) jelöli a gombot, (2, 3, 4) a 15 gomb átmérője mentén fekvő három lyu­kat, melyek közül a középső (2) lyuk hasí­ték alakú, (5) pedig jelöli a (2) lyukba he­lyezendő hidat. E hídnak két vége a kö­zépső (9) hídrész fölé emelkedik, majd 20 pedig visszagörbített (7, 8) szárban folyta­tódik, mely szárak a gomb (3, 4) lyukaiba helyezhetők. (6) a ruhaneműre varrt rög­zítőszalagot jelöli, mely pl. varrógéppel varrható fel a ruhaneműre. 25 A gomb felerősítésekor előbb a (6) rög­zítőszalagot hurokalakban alulról felfelé áthúzzuk a gomb (2) hasítékán, azután az (5) hidat áttoljuk a szalaghurkon és a híd (7) és (8) szárait behelyezzük a gomb (3, 4) lyukaiba. Ekkor a híd a gomb (2) hasi- 30 tékában fekszik és középső (9) részén a (6) rögzítőszalag fekszik. A (2) hasíték olyan széles, hogy a híd, valamint a (6) rögzítő­szalagnak hurokalakú két ága a hasítékot teljesen kitölti, miáltal a gomb rögzítődik 35 a szalagon. Az (5) híd középső (9) része mélyebben fekszik, mint a híd két vége, miáltal ez a rész nem áll ki a gomb felső síkjából. Ha a (6) szalaghurkot kitágítjuk, a gomb 40 a szalagról könnyen levehető és kicserél­hető. Szabadalmi igénypont: Kicserélhetően felerősíthető gomb, hossz­hasítékkal és a gombot tartó szövethu- 45 rokkal, valamint ezen átbujtatott hídr­dal, melynek végei a hídnak a gombon való rögzíthetősége végett görbítettek, azzal jellemezve, hogy a gomb liossz­hasítékának tengelyében, mindkét olda- 50 Ion egy-egy a gomb szélén belül fekvő lyuk van a híd görbített végeinek be­fogadására. 1 rajzlap melléklettel. PaUas nyomda. Huilnoest.

Next

/
Thumbnails
Contents