120220. lajstromszámú szabadalom • Festékadagoló, hengeres falmintázó készülékhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 120220. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — F. 8377. ALAPSZÁM. Festékadagoló, hengeres falmintázó készülékhez. Farag-ó István szobafestő- és mázolósegéd, Rákoshegy. A bejelentés napja 1938. évi április hó 22-ike. Hengeres falmintázó készülékekhez használtak már eddig is oly festékadago­lót. melynél sa fesitéket egy lyukasztott palástfelületű csövön ci t viszik he az 5 adagolóba és utóbbiból a festék és ada­goló falának nyílásain át jut el a szi­vacshengerre. E f'estékadagolónak az a hátránya, hogy belőle a festék, saját súlya következtében, túl nagy mennyi-10 ségben folyik ki, ami anyagpazarlással jár és egyenlőtlen festékezést eredmé­nyez. További hátránya még o festékada­ífolóriak, [hogy felsitékkiboesájtónyílásai gyorsan eldugulnak és hogy az adagoló 15 belsejéhez nem lehet hozzáférni, ami a tisztítást lehetetlenné teszi. Mind e hát­rányok kiküszöbölődnek a találmánynál. Ennek lényege az, hogy az adagoló falán belül, rés 'hagyásával, lyukasztott belső 20 köpeny van elhelyezve, mely az adagoló­ban levő festékmennyiséget felfogja és abból csupán annyit enged át az adagoló­fal és a köpeny közötti résbe, amennyi a szivacshenger festékezéséhez mindenkor 25 szükséges. A csatolt rajzon a találmány példa­képeni felvett kiviteli alakjában van fel­tüntetve és pedig az 1. ábra az adagolóval felszerelt henge-30 r es falmintázó készülék oldalnézete, a 2. ábra ,a festékadagoló elölnézete és résaben hosszmetszete, a 3. ábra pedig a 2. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet. 35 A rajzon (a) jelöli a mintázóhengert, íb) a szivacshengert, (c) pedig a festék­adagolót (1. ábra). Utóbbinak lyukasztott fala van és hossztengelyvonalában az is­mert (d) festékbevezetőcső helyezkedik el, melyhez egymástól meghatározott távol- 40 Ságokban a keresztirányú (f) rekeszfalak vannak erősítve; e rekeszfalak az adagoló belsejét (g) kamrákra osztják. Az ada­goló falán belül, (m) rés hagyásával, a (h) köpeny van elhelyezve, melyen ép úgy, 45 mint az adagoló falán, valamint a (d) fes­ték be vezetőcső palástján, (i) átbocsáj tó­nyílások vannak. E köpeny az adagoló fa­lától oly távol helyezkedik el, hogy az adagoló fala és a (h) köpeny közötti (m) 50 résben csupán csak annyi festék fér el, amennyi a (b) scdvacshienger íestékezésé­hez épen szükséges. Az adagoló belsejében, a (d) cső, vala­mint az adagoló fala között, a (k) terelő lap van megerősítve (3. ábna), melynek az a feladata, hogy a festéket, az adagoló forgása közben részben a (h) köpeny (I) nyílásain át az (m) résbe, részben pedig az adagolófalon levő (i) nyílásokon át a 60 szabadba nyomja. A (d) festékbevezetőcső lehet egyetlen végigmenő cső, vagy pedig lehet középen (11) fallal ketté osztott. Utóbbi esetet tün­teti fel a 2. ábra. Ennek az az előnye, 65 hogy a cső két végénél két különböző színű festéket önthetünk egyszerre a csőbe ós így kétszínű festékezést végez­hetünk. A (d) cső belsejében a szitaanyagú (o) 70 cső helyezkedik el, mely a festékszemek­nek az adagolóba való jutását és így az (i) nyílások eldugulását megakadályozza. A (h) köpeny, a (d) cső, valamint az (f) rekeszfalak össze vannak építve és együt- 75 lesen kiemelhetők az adagolóból. Az ada-

Next

/
Thumbnails
Contents