120216. lajstromszámú szabadalom • Gyűrű gyűrűsfonó- és hasonló gépekhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120216. SZÁM. XIV/a/1. OSZTÁLY. — E. 5207. ALAPSZÁM. Gyűrű gyűrűsfonó- és hasonló gépekhez. Eadie Bros. & Co. Ltd. cég- és Thomas Kilpatrick Powrie, Victoria Works, Paisley. A bejelentés napja 1938. évi január hó 19-ike. Nagybritanniai elsőbbsége 1937. évi január hó 21-ike. A találmány gyűrűsfonógépekben, keit­tőzőgépekben, cérnázógépekben és ha­sonló gépekben használatos gyűrűkre, kü­lönösen pedig azon fajtájú gyűrűkön esz-5 közölt javításokra vonatkozik, amelyeket a kereskedelemben «fülalakú» (ear-shaped) lovasoknak nevezett lovasokhoz szoktak al­kalmazni. Az ilyfajta gyűrűket rendszerint kaink; 10 az alkalmazott kenőanyag zsiradék vagy olaj. Zsiradék-kenés esetében a zsiradékot rendszerint kézzel viszik fel a gyűrű bel­sejébe és felső részére. Ez azonban meg-15 bízhatallan és nem hatékony kenési mód­szer, minthogy a lovas — amely a gyűrű belső felületével benső érintkezésben van — azonnal, amint a gép megindult, a zsi­radék nagy részét levakarja, amely ilymó-JO dwn a gyűrűből ki lesz hajítva. A tényleges kenés ily módon tehát a gyűrű felső részén levő tartalék-zsiradék­tól függ, amellyel a lovas nem jön érint­kezésbe. Ez a zsiradék folyósabbá válik, !5 amint a gyűrű hőmérséklete, a gyűrű és a lovas közötti súrlódás következtében, emelkedik és a lovas kenése a zsiradéknak a gyűrűn való lefolyásától függ. Az ily kenés bizonytalan és szabálytalan, a fonal­:0 feszültség jelentékeny változását, sőt ke­nés hiánya miatt, a gyűrű kopásának a lehetőségét is maga után vonja és az orsó­sebességet — amelyet különben elérhet­nénk — korlátozza. 5 Az olajjal keni gyűrűknek — amelyek­nél a kenőanyag a gyűrűn kívül levő for­rásból lesz a gyűrűben levő kerületi ho­ronyban tartott párnához vagy hasonló szervhez szállítva, amelyből a lovas az olajat forgása közben elvételezi — az az 40 előnyük a zsiradékkal kent gyűrűkkel szem­ben, hogy a kenőanyag egyenletesen szál­líttatik a lovas egész tartó felületéhez (szá­rához). Ezzel az előnnyel szemben áll azonban az a hátrány, hogy bizonyos faj- 45 tájú munkákhoz, különösen nedvesen való fonáshoz és kettőzéshez (doubling) a zsi­radéknak, gyűrű- és lovas-kenőanyagként, határozott előnyei vannak az olajjal szem­ben. 50 Nevezetesen oly anyagok fonásánál^, ame­lyeket «bolyhos» szálaknak, fonalaknak nevezhetünk (mint' pl. fésűs gyapjú, gyapjú vagy juta), az olajjal kent gyűrűknek még az a további hátrányuk, hogy — ha a 55 csévék majdnem megteltek — a fonal laza szőrei az olajat a gyűrű belső felületéről letörlik és felszívják és így a lovas, kiellő kenését megakadályozzák. Kísérleteztek már gyűrűk és lovasok zsi- 60 radékkal való kenését azzal javítani, hogy a gyűrű belső felületén egy vagy több ke­rületi hornyot vágtak, zsiradéktartalék feL-vélelére. Az ily kivitelek azonban még mindig a 65 hőmérsékletemelkedéstől függnek, amely a zsiradéknak a futófelületen való lefolyását előidézi ezenkívül pedig a kerületi hor­nyok a gyűrű futófelületét jelentékenyen csökkentik, aminelk az a következménye, 70 hogy a lovas által kifejtett nyomás a futó­felület egységeként vagy cm2 -ként és en­nek következtében a gyűrű kopásának a veszélye is növekedik.

Next

/
Thumbnails
Contents