120211. lajstromszámú szabadalom • Vasaló készülék

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁ0 SZABADALMILEIRAS 120211. SZÁM. I/a. OSZTÁLY. — H. 13340. ALAPSZÁM. Vasaló készülék. Binder Béla oki. g-éptechnikus, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi szeptember hó 17-ike. Az eddig ismert és használatos vasaló­készülékek kezelése veszélyes, használatuk súlyuknál1 fogva fáradságos,, azonkívül a ruhát is rongálják. 5 A fenti hátrányokat a találmány szerinti vasalókészülék megszünteti, mely a nad­rágszárak vasalását úgy végzi, hogy külső szorításra vagy a nadrágszárba való befe­szítésre rövid idő Matt élt vasal. A ké-10 szülék kezelése tiszta és veszélymentes., azonkívül más textilanyag vasalására is alkalmazható, továbbá csekély súlyú, úgy, hogy a vasalás alatt lévő anyaggal együtt szekrénybe, bőröndbe raktározható. 15 Anyaga lehet vas,, acél, ebonit, réz, alu­mínium, fa vagy imás kemény anyag. A csatolt rajzok a vasalókészülék két példaképeni kiviteli alakját tüntetik fel és­pedig az 20 1- ábra az első kiviteli alak elölnézete, a 2. ábra az 1. ábra oldalnézete, a 3. ábra az 1. ábrán látható szorító kap­csok oldalnézete, a 4. ábra az 1—3. ábrákon látható szorító 25 kapcsok elölnézete, az 5. ábra a második kiviteli alak elöl­nézete, a ü. ábra az 5. ábra leiülnézete. Az 1—4. ábrákon az első kiviteli alak-30 ban feltüntetett vasalókészülék, az (1, la), valamint (2, 2a) vasalólappárokból és az azokra szerelt, külön az (1, la), valamint a (2, 2a) lapokat csuklósan összekötő (5) szorítókapcsokból áll, melyek mindegyikén 35 (6) szorítókeret van. Ha textilanyagot vasa­lunk, ez esetben a vasalókészülék fele is használható:, míg nadrágvasalás esetén a nadrágszárak elülső és hátulsó éleit a va­salólappárok közé helyezzük. A vasaló­készüléken két ^(3) és (4) szétfeszítő rugó 40 van és ezek a vasalókészülék félrészeit egymástól ellentétes irányba feszítik, így a közbeeső anyag kifeszül és vasalódik. A fent és az 1—4. ábrákon látható első kiviteli alakú vasalókészüléket úgy hasz- 45 náljuk, hogy a nadrágszárak vasalandó éleit egymásra fektetjük, majd az így egy­másra fektetett éleket a vasalókészülék egyik felének szétnyitott (1, la) lapjai közé fektetjük, majd azokat összecsukjuk és az 50 (5) szorítókapcson lévő (6) szorítókeretet a vasalólappárok közelébe húzzuk, mely­lyel az (5) szorítókapcsok szárain kiala­kított (10) vájatokba illeszkedik és ott azokba feszülve összenyomja a vasalólap- 55 pár közé helyezett szövetet. A nadrágszár másik élére a fent leírt módon a vasaló­készülék másik felét helyezzük, majd a két félrész közé iktatjuk az azokat szét­feszítő (3, 4) feszítő rugókat úgy, hogy 60 az (1,, la), valamint a (2, 2a) vasalólapo­kon kimunkált £7., 7a) félköralakban ki­vájt vájatokba a (3) és (4) feszítőrugó (3a, 3b) és a (4a, 4b) végződései illesz­kednek . _ 65 Az 5. és 6. ábrákon látható második kiviteli vasalókészülék az előbbi fejezet­ben tárgyalt és az 1—4. ábrákon feltünte­tett első kiviteli alakú vasalókészüléktől annyiban tér el, hogy e készülék az egy- 70 mással szemben lévő (1, 2) vasalólapokbői és azolc közé feszített (3, 4) feszítőrudak­ból áll, továbbá, hogy e készülék nem kí-

Next

/
Thumbnails
Contents