120187. lajstromszámú szabadalom • Eszköz és berendezés ablakok, ajtók tömítésére

MAGYAR KIRÁLYI ^fpjp SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120187. SZÁM. X V1II/1). OSZTÁLY. — V. Ü5áf). ALAPSZÁM. Eszköz és berendezés ablakok, ajtók tömítésére. Vadásztól fény-, Gyutacs- és Fémártígyár R. T. Budapest' luint Anion Stahl gyáros VVien-i lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1936, évi október hó 26-ika. Ausztriai elsőbbsége 1936. évi május hó 16-ika. Ablakok, ajtók tömítésére rugalmas anyagból, pl. gumiból való csövet már használtak. Az effajta csöveket a tömítendő felületek egyikének hornyába akként ' ágyazták be, hogy az a hornyon részben túlnyúlott. Ismeretes továbbá oly elrende­zés, melynél a tömítendő felületek egyi­kén beágyazott cső a tömítendő felületek másikán elrendezett rugalmas léchez nyo-1 módik. Ovális keresztmelszetű gumicsövet is használtak már. Ismeretesek továbbá oly tömítőeszközök, melyek rugalmas gu­micsőből és ehez csatlakozó, ugyancsak rugalmas gumiból álló gerincnyulvánnyal • vannak ellátva. Az effajta tömítőeszközö­ket a gerincek segélyévej erősítik fel a tömítendő felületekre. Ezeknek azonban hátrányuk, hogy hővel, nedvességgel és mehanikai igénybevétellel szemben kevéssé i ellentállók. Ezeket az ismeretes tömi tő­csíkokat rugalmas gerincük segélyével, a tömítendő alkatrészek hornyába ragaszt­ják, úgyhogy azokat az elhasználódásuk után a horonyból csak szerszámokkal lehet eltávolítani, amikoris többnyire a tömí­tendő alkatrész hornya is megsérül. A találmány értelmében e hátrányokat úgy küszöbölhetjük ki, hogy a rugalmas tömítőcsíkot lényegileg merev anyagiból való gerinccel látjuk el. A merev gerinc a tömítőeszköznek jó tartást biztosít. A kezelése és felerősitheitősége, valamint a cserélhetősége könnyebbé válik. A tömítőcsíkot engedékeny, rugalmas anyagból, pl. gumiból, azbesztből, nemez­ből, szövetből, továbbá acélszalagból is ki­alakíthatjuk. A tömítőcsíkot igen célsze­rűen ovális keresztmetszetűre alakítjuk ki, és a tömítendő felületre úgy helyezzük fel azokat, hogy az ovális nagyobbik ten- ' gelye a tömítendő felület irányába essék. A tömítőcsíkot kialakíthatjuk úgy is, hogy engedékeny anyagú szalagot két szé­lével a tartógerinchez rögzítjük, amikoris az a tartógerinc alatt üreget zár közre. 45 Megfelelő szilárdságú, ill. merevségű anyagoknál elegendő, ha a tömítőcsíkot alkotó szalagot csupán egyik szélével erő­sítjük fel a tartógerincre. Ebben az eset­ben a tömítőcsík nyílott vályúalakot ves* 50' fel. A tömítőcsíkot engedékeny anyagú mag­gal, pl. gumiszivaccsal is elláthatjuk. A tűzbiztonság elérésére a tőmítőcsíko­kat neméghető anyagból, pl. azbesztből, 55-vagy acélból álló szalagból alakíthatjuk ki, vagy az éghető anyagokat effajta burkolat­tal láthatjuk el. A tömítőcsíkokat hőszigetelő és nedves­séget taszító anyaggal burkolhatjuk és azok 60-felületét a súrlódás csökkentésére lesimít­hatjuk. Az effajta tömítőeszközöket a találmány értelmében a tömítendő részek egyikén vagy mindkettőjén alkalmazott hornyokba 65 kicserélhetően erősíthetjük fel. Eljárha­tunk úgy is, hogy a tömítőeszközök merev gerincét, ugyancsak merev léc hornyába foghatjuk be, melyet azután a tömítendő részekre helytállóan felerősíthetünk. E lé- 70' cekből a tömítőeszközt külön szerszám al­kalmazása nélkül is kivehetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents