120149. lajstromszámú szabadalom • Eljárás többszínű kaucsukelegyek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120149. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — F. 8137. ALAPSZÁM. A . • Eljárás többszínű kaucsukelegyek előállítására Frölich Eriist kereskedő, Osterode/Harz (Németország.) A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 16-ika. A tömegükben két vagy több színben festett kaucsuktárgyak előállítása márvá­nyozott, granulált kaucsuk vagy máseféle elnevezés alatt már általánosan ismert. Ezt az eljárást úgy foganatosítjuk, hogy az egyes színeliegyekeít. amelyeknek a márvá­nyozást kell adniok, mindegyiket külön­külön elkészítjük és lapokká, bábokká nyújtjuk, ezeket különféleképen temperál-10 juk és az összegöngyölt lapokat, bábokat vagy csíkokat kalanderen át egyszer vagy többször a kívánt lapvastagságra nyújtjuk és azután ismert módon kaucsuktárgyakká dolgozzuk fel. Azonban ez az eljárás nem 15 vált be, ha arról volt szó, liogy bizonyos erezések, pl, a faerezés utánzata vagy fi­nom erezések. pl. a hússzín természetes utánzata érendő el. Az eddigi eljárásoknál lehetetlen volt ily utánzatok elérése, mert 20 a különböző színű kaucsukanyagok elegye­dése önkényesen ment végbe, úgy hogy az erezés mikéntje vagy a vonalak vastag­sága nem volt előre megállapítható. Bizonyos minták előállítására akként is 85 járhatunk el, hogy a különbözőképen fes­tett lapokat, hasábokat vagy csíkokat pon­tosan megállapított módon összerakjuk és ezt a tömböt szalagsajtóbam tömörítjük, ill. nyújtjuk. Azonban ez az eljárás oly alako-30 kat ad, amelyek neim felelnek meg a kí­vánt célú erezésnek, minthogy az erezés túlságosan durva. ' A találmány már most eljárás többszínű kaucsukanyagok előállítására, amelynek 86 jellemzője, hogy a tetszésszerinti számú és színű, egymásra helyezett, természetes vagy szintetikus kaucsuklapokat sodrony­rácson, vagy tetszésszerint lyukasztott bá­dogon átnyomjuk, amikor is a nyílások alakban és méretben a kívánt erezés, már- 40 ványozás vagy máseféle szerint vannak alakítva. A találmány által nyújtott előnyök, liogy most már lehetővé válik a kaucsukanya­gokban bármely tetszésszerinti márványo- 45 zást, vagy erezést elérni. így pl. előállít­ható a kaucsukanyagban bármilyen faere­zés természethű utánzata. Elláthatók to­vábbá kaucsukból készült hasznalati tár­gyak tetszésszerinli mintázással, amelyek- 50 nek nyomott kaucsukáruval, szemben az az előnyük, hogy a mintázás tartós. Felhasz­nálható pl. ez a gumiprotézisek, úgymint műtagok, műfogakhoz való lapok és más­efélék készítésére vagy borítására. Mind e 55 használati módoknál tudvalevőleg szüksé­ges, hogy a kaucsuk színe a célhoz alkal­mazkodjék, amivel megakadályozzuk, hogy a pótlék, mint olyan, felismerhető legyen. Az összes előforduló színek és erezések ter- 60 mészethűen utánozhatok. Ugyancsak elér­hetők a festékanyagok alkalmas elosztásá­val egészen újszerű színárnyalatok, ame­lyek egyszínű kaucsukkal nem érhetők eL A találmány szerinti eljárás alkalmas 65 úgy természetes, mint szintetikus kaucsuk­hoz, továbbá melegben képlékeny műanya­gokhoz, amelyek a kaucsukhoz hasonlóan kezelhetők. A rajz példaképen mutatja az eljárás 70 szerinti munka módját. Az 1. ábra a folyamat vázlatos ábrázolása. A 2. ábra a lyukasztott bádogot, a 3. ábra pedig a szitát szemlélteti. A 4. ábra a felhasznált anyagot mutatja. 75 Az üreges (a) hengerben, amely a hasz­nált anyag felmelegítésére (b) fíítőcsator­nákkal van ellátva, az (f) fémszita van

Next

/
Thumbnails
Contents