120111. lajstromszámú szabadalom • Kézi gyüjtőgép (gereblye)

MA6YAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120111. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — Sch. 5603. ALAPSZÁM. Kézi gyüjtőgép (gereblye). Schloss I. Géza gazdasági gépkereskedő, Szobon. A bejelentés napja 1937. évi október hó 5-ike. Tudvalevő, hogy a kézigereMyék sem a réten, sem a tarlón nem jól dolgoznak, egyrészt azért, hogy a gazos vagy rögös te­rületen a merev fogazatú kézigereMye el-5 ugrik a takarmány- vagy gábonaszál fö­lött, úgyhogy sok gabona marad ©1 utána, másrészt nagy rázással dolgozik, mi viszont különösen a gabonáknál és a magvas ta­karmányféléknél (lóhere, lucerna stb.) ká-10 ros. E hátrányokat, valamint a kézigereMyék kevés teljesítményének hátrányait szüntette meg a fogatos gereblye, amelynél már min­den gereblyefog külön-külön billeghet. Vi-15 tatható azonban a fogatos gereblye gazda­ságossága is, mert vontatásuk és kezelésük lefoglal egy embert és egy igavonó állatot, holott az elvégzendő gazdasági munkát kézigereblyével olcsóbb munkaerők végez-20 hetik, amellett a fogatos gereblye d|rága és beszerzési ára a kisgazdák ainyagi erejét meghaladja, miért is a mezőgazdasági szak­könyvekben olvasható tanácsok szerint több kisgazda szövetkezését ajánlják egy 25 fogatos gereblye beszerzéséhez. E hátrányok felismerése vezetett e talál­mány keletkezéséhez, amelynek célja oly könnyű kialakítású, azonban céljának és a gabona-, illetve takarmányneműek, vala-80 mint termelési terepük sokféle kívánalmai­nak minidenben megfelelő szerkezetű kézi gyüjtőgépet (gyüjtőgereblyét) állítani a mezőgazdaság szolgálatába, amely olcsó, a kisgazdák által is beszerezhető, viszont tel-85 jesítményük sem rosszabb a régi fogatos gereblyék teljesítményénél amellett; hogy a legolcsóbb munkaerővel (nők vagy gyerme­kek) kezelhetők. A találmány lényege tehát e kézii gyűjtő­gép oly célszerű és előnyös szerkezeti ki- 40 alakításban van, minélfogva az könnyű, olcsón előállítható és ennélfogva olcsón is hozható forgalomba és amellett teljesít­mény, tartósság és helyes működés szem­pontjából egyenértékű az ismert fogatos 45 gereblyékkel. E találmány előnyeit meg­valósító szerkezeti kialakítások részlete­zése képen a következőket sorolhatjuk fel: A kerekek lapos küllőzésűek, mely lapos küllőket a kerékagy tárcsák fogják közre, 50 anélkül, hogy azok a kerékagyba beöntve, menettel vagy szegecselés révén beerősítve volnának, minélfogva könnyűség mellett a küllők kellő merevsége biztosítva van. A gereblyefogak egymástól függetlenül rugóz- 55 hatnak, úgy mint az eddigi fogatos gereb­lyéknél és a gereblyefogak agya úgy van saját anyagából kialakítva, hogy e kialakí­tás révén a gereblyefogaknak közös tenge­lyükön kellő vezetésük van, sőt célszerűen 60 egyszersmind e kialakítás révén megvaló­síthatjuk a gereblyefogak egymástól füg­getlen rugózását, illetve billegését is. Ennél­fogva a gereblyefogak vezetését biztosító hüvelyes agyakra, a gereblyefogak távolsá- 65 gát biztosító betétekre (közgyűrűkre), ge­reblyefogak és vezetőagyuk összeerősítésé­vel járó munkafolyamatok foganatosítására szükség nincsen s így a kézi gyüjtőgép olcsó előállítása e részek kialakításával is 70 meg van valósítva. A csatolt rajzon a találmány példáképeni foganatosítás! alakja van feltüntetve és pe­dig az 1. áblra a gyüjtőgerehlye kerekét és a 75

Next

/
Thumbnails
Contents