120076. lajstromszámú szabadalom • Töltényhozzávezető nagy lősebességű lőfegyverekhez, különösen géppuskákhoz

VA4TAR CltÍLTI SZABADALMI BÍSMfl szabadalmi leiras 120076. SZÁM. XIX/l>. OSZTÁLY. — 6r. 8406. ALAPSZÁM. Töltényhozzávezető nagy lősebességü lőfegyverekhez, különösen géppuskákhoz. Gebauer Ferenc mérnök és „Daimvia" Ipari és Kereske­delmi R, T. cég-, mindketten Budapesten. A bejelentés napja 1937. évi április hó 28-ika. Ismeretes, hogy nagy lősebességü lőfegy­verüknél a töltények bevezetésér© a he­vederből vagy tárból a cső töltőterébe csak igen rövid: idő áll rendelkezésre. A 5 bevezetés alatt továbbá a töltények több-Síöri irányváltozást, hirtelen sebességvál­tozásokat és ütéseket szenvednek, minek következtében kiszámíthatatlan, hátrányos mozgási, különösen pedig rezgési jelesn-10 Ségek (rezonanciák) lépnek fel, melyek a lőfegyver kifogástalan működését igen gyakran komolyan veszélyeztetik. A rezgő­jétenségeket az ismert töltényhozzá veze­tőknél az okozza, hogy a töltényeket a tár-15 tói a töltőtérig terjedő útjukon nem fog­ják meg kell© biztonsággal, úgyhogy a töltények a közvetítő szervekben, ámbár rövid ideig tartó, de hátrányos meiték­mozgásokat végezhetnek. Különösen kri-20 tiktis pillanat az, amikor a töltényt a he-Vederbői vagy tárból kihúzzák, mert a töltényvonó pl. a zárolóval együtt halad: és ugyanazon gyorsításokat kapja, mint Maga a zároló. A zároló az elsütés pil-25 láaiatában kapja a gyorsítását ésatöltén^'­vtmó is éppen a nyitáskor, tehát a leg­nagyobb gyorsítás pillanatában húzza ki a töltényt a tárból. Hasonlóképpen kriti-JtttS az a pillanat, amikor a felgyorsított 80 töltényt, miután már megfelelő távolságra Jutott a tártőJ, meg kelt állítani, hogy irányát változtatva be lehessen vezetni a töltény térbe.. Ezen a hátrányon, pl. olyan, szerkezet-35 tél igyekeztek segíteni, melynél a töiibény­vönó á zárolóval együtt mozog és a he­vederből vagy tárból kihúzott töltény, mi­után megfelelő távolságra jutott a csőtől és a tőítéinyvonó kiemelkediett a töltény pereméből, a töltényhozzávezető himbáján 40 alkalmazott hátsó falnak ütközik; ebből a helyzetéből tolja be a töltény az előre ha­ladó zároló a csőben levő tölténytérbe. Ebből a megoldásból azonban a mindin­kább fokozódó rendkívül nagy lősebessé- i5 gek miatt, megint csak zavarok álltak elő. Ezek a zavarok főként abból keletkeztek, hogy a töltény a himba hátsó falának üt­között és hogy ebből a helyzetből az előre haladó zároló a töltényt tetemes ütközés- 50 sel vitte magával, hogy azt betölthesse a tölténytérbe. A találmány célja olyan töltényhozzá­vezető létesítése, mely az eddiginél is na­gyobb lősebességek esetén is kifogástala- 55 nul működik, a tölténynek ütközését a himbához kiküszöböli és a töltény betöl­tését a töMénytérbe, pl. a zárolóval, a le­hetőség szerint üfközésnélküli menesztés­sel végzi. 60 A találmány szerint a töltényvonó a zá­várzat egyik mozgó alkatrészétől, pL a zárolótól működtetve, emeltyömű útján ki­sebb sebességgel mozog,, mint maga a zá­roló és a töltényvonó a töltényt a heve- 65 díerböl vagy tárból kihúzza,, a töltényt megtartva a tölténytér felé előreviszi,, majd azt a betöltés befejezésére átengedi a gyor­sabban járó zároló előrevivő hatásának. A mellékelt rajzok a találmány szerinti 70 töltényhozzá vezető egyik feeanatosítSsi alakját példaképpen tüntetik fél. Az 1. ábra a tőlitényhozzá vezető hosszmet­szete zárt zárolóval. A

Next

/
Thumbnails
Contents