120064. lajstromszámú szabadalom • Burkolat szállítópalackokhoz

lyokká keményednek', úgyhogy a szándé­kolt eredmény el nem érhető. A találmány szerinti eljárás mindezeket a hátrányokat azzal szünteti meg, hogy a 5 szállítópalackokat külső behatások elleni megvédésére külső felületükön szilárd és az üveggel összekötődő burkolattal látjuk el, mely úgy keletkezik, hogy a palack fe­lületére hidegenyvet és erre durva fűrész-10 porréteget és miután a réteg megszáradt!, ismételten hidegenyvet és finom fűrész­porréteget és e réteg szárítása után még hidegenyvből és falisztből való pépet vi­szünk rá és simítjuk, ezután pedig e bur-15 kolatot időjárásbefolyások elleni megvé­désére, pl. klórkaucsukkal vagy valamely fémmeli, illetve ismert módon finom xilo­litbevonattal látjuk el. E többszörös művelet után a palack 20 körül szorosan illeszkedő és szilárd fa­burkolat keletkezik), mely belül a durva íűrészporréteg által bizonyos rugalmassá­got kap, kifelé pedig, minthogy a durva fűrészpor a falisztpéppel együtt szárítás 25 alkalmával megkeményedik, összefüggő fa­lapot alkot, mely megfelelő mázzal idő­járásbefolyások ellen védhető. A rajz a szállítópalack egyik kiviteli alakját metszetben tünteti fel. 30 (a) az üvegpalack, melynek külső (b) felületére elsősorban kötőanyagnak való hidegenyvet viszünk fel, vagy azt ráfecs­kéndezzük. E hidegenyvre azonnal durva (c) fűrészporréteget és miután e (c) ré-35 teg a hidegenyvben megszáradt, ismétel­ten hidegenyvet és finom fűrészporréte­get, vagy 2 mm vastagságú parafaszem­csékből álló két réteget és e (d) réteg megszárítása után még külső szilárd' bur-40 kolatnak hidegenyvből és falisztből álló' pépet viszünk rá és simítjuk. Azután idő­járásnak ellentálló (f) burkolattal látjuk el, miután előzetesen vízálló alapmázt ka­pott Az anyagok felvitelét lehetőleg 45 úgy végezzük, hogy a burkolat a pa­lackfenéknél a legerősebb, felfelé vas­tagsága csökken és a nyaknál megszűnik. A fenék, mely nagy mértékben igénybe van véve, sima vagy alakított farostlemez-80 zel erősíthető. A (h) fogantyút kisebb pa­lackoknál (g) bilinccsel erősítjük a pa­lackmyakra, nagyobb palackoknál a (h) fogantyút nemcsak az üvegnyakra erősít­jük,, hanem támasztószárakkal látjuk el, 55 melyek lefelé nyúlnak a fenék alá és a védőburkolat előállításánál abba ágyazzuk, míg igen nagy palackoknál azoknak hor­dására a védőburkolat előállítása után fo­gantyúkkal ellátott bilincset szerelünk. Az említett sorrendben előállított bur- 60 kolat a palackot olyan szorosan zárja kö­rül, hogy az üvegtest kívülről jövő nyomá­sok és lökés ellenében teljes biztonsággal ágyazva fekszik és az üveg szétpattanása még igen nagy lökéseknél sem következik 65 be. Minthogy a külső réteg biztos védel­met nyújt szilánkok hatása ellen, egyide­jűleg a palack tartalmának kifolyása is meg van gátolva. Emellett lényegben közömbös, vájjon 70 töltőanyagnak durva fűrészpor helyett szemcsés parafát vagy turfatörmeléket vá­lasztunk a leírt vagy fordított sorrendben és vájjon az anyagot a leírt módon három, négy vagy több rétegben visszük fel 75 üvegre. A találmány szerinti burkolatnak elő­nye, hogy igen könnyű, el nem pusztul, rágcsálók meg nem rághatják, férgeknek nem ad búvóhelyet, azonkívül az üvegJ 80 nek rendkívül erős lökés vagy esés okozta eltörésnél a palack tartalma ki nem ömöl­het, mert a burkolat az üveget úgy tartja össze, hogy széjjel nem eshet és végül, hogy ily burkolat nem kap repedéseket. 85 Azonkívül lehetséges kosárfonatú burko­lattal ellátott palaokokat a megsérült bur­kolat eltávolításának mellőzésével, a ta­lálmány szerinti burkolattal ellátni, mi­mellett a létező kosárfonat a felvitt vagy 90 felfecskendezett plasztikus massza töltő­anyagának szolgál. Azonkívül a burkolat különböző színű lehet, úgyhogy egy he­lyiségben felismerhető, hogy a palack me­lyik cég üzeméhez tartozik. 95 Szabadalmi igénypontok: » 1. Lökésbiztos burkolat szállítópalackok számára, melyet közvetlenül az üvegre visszük fel és megkeményítjük, azzal jellemezve, hogy a palack felületére 10( kötőanyagot, pl. hidegenyvet és erre durva fűrészporréteget és miután e ré­teg megszáradt, ismételten hidegenyvet és egy finom fűrészporréteget vagy két réteg 2 mm vastag szemcséjű parafa- 10E réteget és e réteg megszárítása után még hidegenyvből és falisztből álló pé­pet viszünk rá és simítjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti burkolat kivi­teli alakja szállítópalackok számára, llí

Next

/
Thumbnails
Contents