120029. lajstromszámú szabadalom • Fejtámasz és nap ellen védő ernyő napfürdőzéshez

2 120039. í(2)-veL van jelölve. Az (1. 2) felületek, mint ez az 5. ábrán látható, — egymással összefüggenek és előnyösen vízhatlan vá­szonból készülnek. Áz (1) fejtámaszhoz 5 két oldalt az alul-fölül nyitott (la, la) tömlők csatlakoznak. Az (1) fejtámasz alsó szélén, a két végén nyitott (lb) tömlő van alakíLva. A (2) nap ellen védő ernyőhöz az alnl-fölül nyitott (2a, 2a) tömlők csatla-10 kornak. Az (1. 2) mezőket egymással a (3) sáv köti össze. A (3) sávon varrással a (4) sáv van rögzítve. A (3) és a (4) sávok együttesen két végén nyitott tömlőt alkot­nak, A (2) nap ellen védő ernyő belső ol­ló dalán az (5) zsebek vannak rögzítve. A ,(2') nap ellen védő ernyő felső szélén ala­kított (6) lyukak célszerűen fémgyűrűkkel szegélyezettek. A (3, 4) sávok alkotta, két végén nyitott 20 tömlőbe a hengeres (7) rudat helyezzük el, melynek (7a, 7a) végei vékonyítottak, A (2) nap ellen védő ernyő (2a, 2a) töm­lőibe, alulról fölfelé, a (8, 8) rudakat tol­juk, A (8) rudak (8a) végeii fülalakban 25 vannak meghajlítva, A (8a) füleket a (7) rúd vékonyabb (7a) végeire fűzzük. A (8) rudak felső, a (2a) tömlőből kiálló végein alakított vékonyabb (8b) csa­pokat a (9) rúd (9a) furataiba illeszi-3(i jük, A (9) rúdból a (10) csapok emel­kednek ki, amelyekre a (2) nap ellen védő ernyő (6) lyukait, illetve a (6) lyu­kakat szegélyező fémgyűrűket fűzzük és ezáltal a (2) nap ellen védő ernyőt ki-35 feszítjük. A (8b) csapok a (9) rúd el­fő rdulását m egakadályozzák. Az (1) fejtámasz (ia, la) tömlőibe fölül­ről lefelé a (11) rudakat toljuk és a (11, 11) rudak felső végeiből alakított (11a) 40 füleket a (7) rúd vékonyított (7a) részére fűzzük (3. ábra). A (11) rudak alsó, az (la, la) tömlőkből kinyúló végeit az (lb) tömlőbe tolt (12) rúddal kötjük össze oly-' módon, hogy a (12) rúd vékonyított (12a, 4f> 12a) végeit (csapjait) a (11) rudak (11b, 11b) furataiba illesztjük és ezáltal az (1) fej támaszt jól kifeszítjük. A (7) rúd vékonyabb /7a, 7a) végeire a (13) lábak gyűrűalakban meghajlított 50 ,13a) fejrészeit fűzzük és a (7) rúd véko­nyabb (7a) részének külső végén alakított csavarmenetekre a (14) szárnyas csavar­anyákat csavaroljuk, A (14) szárnyas csa­varanyák a (13) lábak gyűrűalakú j 13 a) 55 fejrészeit, a (11) rudak gyűrűalakú (11a) fejrészeit és a (8) rudak (8a) fejrészeit egymásra, illetve a (7) rúd kiugró váll­részeáre szorítják és ezáltal a (13, 13) lá­baknakp a fejtámasznak és a nap ellen védő ernyőnek kölcsönös helyzeteit súr- 60 lódással biztosítják, A (2) nap ellen védő ernyő (2a, 2a) tömlőin a (15) hosszhasítékok és az (1) fejtámasz (la, la) tömlőin a(16, 16) nyí­lások vannak alakítva. A (8. 8) rudakhoz, 65 a rajzon nem látható csapok körül elfor­gathatóan, a (17, 17) támasztórudak van­nak erősítve. A (17,17) támasztórudak alsó szabad végein a (17a) bevágások vagy i'o­gazások variak. A (8, 8) rudakhoz forgat- 70 hatóan erősített (17, 17) támasztó rudakat a (8, 8) rudaknak a (2a, 2a) tömlőkbe való belolása után a (15. 15) hasítékokon kibujtatjuk és a (17) támasztórudak (17a) bevágásait a (11) rudakra erősített, a (16) 75 nyílásokon átbújtától t (18) csa, pókra akasztjuk. A (13. 13) lábak alsó végein alakított (13b) talpak a homokban való sülyedés ellen nagyobb lámasztófe!ülelet adnak. 80 Az (5) zsebekben a fürdéshez és napo­záshoz szükséges használati cikkek, to­vábbá kozmetikai cikkek, dohányzószerek, újságok, könyvek stb. kényelmesen elhe­lyezhetők és a napozó egyén, a fekvő hely- 85 zelének változtatása nélkül, az (5) zsebeket kényelmesen megközelítheti. A (14, 14) szárnyas csavaranyák lazítása és a (17,17) támasztórudak lcakasztásaután a (2) nap ellen védő ernyő az (1) fej- 90 támaszra hajtható. A (13, 13) lábak is az egymásra simuló (1, 2) felületekre forgat­hatók és ezt kqvetőleg a (14) szárnyas csavarok meghúzásával beállított helyze­tükben rögzíthetők. 95 A 6. ábrán látható második megoldási alak szerint a _(2a) tömlők külső szélén, a (4) sáv homlokvégein, és az (la) tömlő szélén, a (20, 21, 22, 23, 21) vonalak men­tén a széles (19) textil- vagy bőr- vagy 100 gumisávok vannak varrással rögzítve. A (19) sávok másik szélére a (25a, 25b) húzózárelemek vannak erősítve, amelyek a (26) záró taggal egymásba kapcsolhatók. A húzózárak zárása következtében az _(1, 105 2) felületek zárt táskát alkotnak, amelyben a napfürdőzéshez, illetve a fürdőzéshez szükséges cikkek, pl. fürdőruha, pizsama, törülköző stb. kényelmesen elhelyezhetők. Az (5) zsebek a táska felső nyílásán át 110 fölülről kényelmesen megközelíthetők. A táska zárt helyzetében a (17, 17) támasztó­rudak a táskán belül foglalnak helyet. A. (13, 13) lábak leszerelhetők és a táska belsejében helyezhetők el vagy pedig — 115 mint azt már az előzőkben jeleztük — a (14, 14) szárnyas csavaranyák oldása után, a táska síkjába forgathatók és helyzetük-

Next

/
Thumbnails
Contents