120025. lajstromszámú szabadalom • Eljárás levegő-depolarizációs szárazelemek előállítására

MAÖYAR KIRÁLYI iffllr SZABADALMI BIEŐSlfl SZABADALMI LEÍRÁS 120025. SZÁM. VIIjg. OSZTÁLY. — ÜL. 13089. ALAPSZÁM. Eljárás levegő-depolarizációs szárazelemek előállítására. I)r. Káchele Relnliold mérnök, Vailiing-en anf (len Fildern-ben (Németország.) A bejelentés napja 1936. évi november hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi november hó 25-ike. A levegő-depolarizációs szárazelemeknél, — tekintet nélkül arra, hogy a depolarizá­ciós massza aktív szénből vagy bármely más depolarizáló anyagból vagy különböző 5 anyagok keverékeiből áll — a kifogástalan működés szempontjából lényeges előfelté­tel, levegőnek lehetőleg zavartalan hozzá­jutása. Ilyen zavartalan levegő-hozzáveze­tés azonban csak akkor érhető el, ha a 10 depolarizációs massza viszonylag lazán sajtolt és megfelelő nagy a likacs-térfogata. Ha azonban a depolarizációs masszát la­zán sajtolják, hogy ezen elemtípus kifogás­talan működésének alapvető előfeltételét 15 biztosítsák, úgy a depolarizációs massza nagyon rosszul tart össze és a sajtolt tes­tek, az úgynevezett babák további kezelésé­inél és feldolgozásánál számottevő nehéz­} ségek mutatkoznak. H) A depolarizációs masszáknak az összes ismert levegő-depolarizációs szárazelemek­nél nemcsak a levegő oxigénje hozzájutá­sát kell lehetővé tenniök, hanem a depola­rizációs folyamat kifogástalan lefolyásának 25 biztosítására meghatározott mennyiségű nedvességet is kell tartalmazniok. Az ele­mek teljesítménye kifejezetten a nedves­ség-tartalom függvénye. Ha azonban a de­polarizációs masszák nedvesség-tartalmát 80 túlságosan fokozzuk, úgy ez a nedvesség az összes likacsokat kitölti és a levegőnek a behatolását vagy nagyon megnehezíti vagy teljesen lehetetlenné teszi. Ellenben ha a nedvesség-tartalom túl kicsiny, úgy 35 az elem kiszáradása következtében annak idő előtti kimerülése következik be. Ha a nedvesség-tartalom növelésének lehetővé tételére a likacs-térfogatot növeljük oly­módon, hogy lazábbra sajtoljuk, úgy a de­polarizációs massza szétesésének veszélyé- 40 vei kell számolnunk. Az összes, egymásnak látszólag ellen­tétes munkafeltételek egymással csak oly­módon kombinálhatók, hogy a depolarizá­ciós masszát már előalakított diafrag- 45 mákba nagyon lazán sajtoljuk be és a de­polarizációs masszához a sajtolás után, pontosan kiszámított folyadékmennyiséget adunk, úgy hogy a szabad likacs-térfogat és a nedvesség-tartalom közötti viszonyt, az 50 úgynevezett optimális pontot, a lehelő leg­jobbra választhatjuk. Az optimális pontot, pl. aktív széndepolarizátoroknál olymódon érhetjük el, ha az összes likacs-térfogat 75—80o/o-át folyadékkal kitöltjük. Az opti- 55 mális pont a depolarizátorok választott összetételétől függően természetesen eset­ről-eselre más. Diafragmákul erősen nedvszívó, nedves állapotban még alaktartó kéregpapírt 60 használunk, a régebben általánosan hasz­nált likacsos porcellán- és biscuit-tastek helyett. Szabadalmi igények: 1. Eljárás levegő-depolarizációs szárazele- 65 mek előállítására, melyet az jellemez, hogy a depolarizációs masszát előre alakított diafragmákba lazán besajtol­juk és a laza sajtolás következtében sza­badon hagyott likacs-térfogat egy ré- 70 zét, az optimális pontig, folyadékkal kitöltjük. 1

Next

/
Thumbnails
Contents