120017. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék filmfeliratok előállítására

MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI KIKÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 120017. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. — T. 5449. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék filmfeliratok előállítására. Turcháuyi Olivér filmoperatőr, Budapest. A bejelentés napja 1935. évi május hó 10-ike. A hangos filmeken használatos, átlátszó és vetítésre alkalmas feliratok előállítá­sának egyik módja az, hogy a létesítendő feliratról ismert módon mintalemezt (kli-5 sét) vagy a kiszedett betűducokból dom­ború betűtesteket készítünk és ezekkel, mint nyomtatószerszámokkal a film zsela­tinrétegébe nyomunk. Mind a mintalemez­készílés, mind a domború betűtestek elő­lü állítása tudvalevőleg hosszadalmas, körül­ményes és költséges munka, sőt, amennyi­ben a mintalemez előállításához szükséges felirat kézzel készül, megrajzolása külön­leges kézügyességet igényel és e szem-15 pontból is növekednek az előállítási költ­ségek. A találmány szerinti eljárás e hátrá­nyok megszüntetését célozza és ezt úgy éri el, hogy a felirat szövegének elemeit 20 (betűit, számjegyeit, jeleit) diapozitívkép felhasználásával, — amely képen ezek az elemek megvannak, — egymásután és egyenként fényképezzük valamely fényér­zékeny filmre vagy lemezre, majd az így 25 kapott fényképpel ismert módon a hangos film zselalinrétegébe nyomandó mintale­mezt állítunk elő. Ennek az eljárásnak ki­vitele célszerűen úgy történik, hogy a fel­iratokhoz használandó összes betűket, 30 számjegyeket és jeleket, — esetleg több­féle jellegzetességben, — a diapozitív ké­pen, amely lemez vagy film lehet, víz­szintes és függőleges sorokban egymás mellé sorakoztatjuk és a diapozitív kép-35 aaek a függőlegges és vízszintes irányban V«ló kellő elmozgatása révén mindig a megfelelő, illetve kívánt betűt, számjegyet vagy jelet fényképezzük, vetítjük vagy má­soljuk, azaz visszük át optikai úton a mintalemezkészítéshez felhasználandó, 40 fényérzékeny filmre vagy lemezre. A találmány kiterjed továbbá az itt is­mertetett eljárás kivitelére alkalmas készü­lékre is, amelynek egy példaképem foga­natosítási alakját a mellékelt rajz vázla- 45 tosan tünteti fel, Az 1. ábra a készülék oldalnézete, részben függőlegges metszete. A 2. ábra előlnézet a fényforrást tartó 50 szerkezet eltávolítása mellett, míg a 3. ábra a készülék belsejében elhelyezett fényérzékeny filmet tartó és továbbító szer­kezet nézete. A bemutatott foganatosítási példa sze- 55 rint a (2) diapozitív-lemezen vízszintes és függőleges sorokban (2. ábra) ama betűk, számjegyek, jelek képei vannak, amelyeket a filmfelirat előállításához fel akarunk használni. A készülék homlokfalára sze-» 60 relt csőben elhelyezett villamos (1) fény­forrás a (2) diapozitív-lemeznek a készü­lék falában lévő (3) nyílás elé hozott, át­látszó képét, betűjét, számjegyét, vagy je­lét a (9) tárgylencsén át a fényérzékeny 65 (20) papírra vetíti. E papírt az (5) hen­ger továbbítja és e célból azt (6) nyomó­hengerek szorítják az (5) hengerhez, il­letve (22) papírvezetékhez. A fényérzékeny (20) papírt továbbító szerkezet a lenghe- 70 tőén ágyazott (8) karból és a vele kapcso­latban álló (7) kilincsből áll, amely az (5) hengeren megerősített (23) Mlincske­rékbe kapaszkodik.

Next

/
Thumbnails
Contents