120016. lajstromszámú szabadalom • Közbenső rugalmas elem tengelykapcsolókhoz és eljárás előállítására

M A G-T A ÍJ IvIEALYI SZABADALMI. RIüfeÁG SZABADALMI LEI RAS 120016. SZÁM. V/e/l. OSZTÁLY. — 8. 1655(i. ALAPSZÁM. Közbenső rugalmas elem tengelykapcsolókhoz és eljárás előállítására. Símms Motor Units Limited cég-, London. A bejelentés napja 1936. évi szeptember hó 29-ike. Nagybritanniai elsőbbsége 1936. évi február hó 28-ika. A találmány tengelyek szomszédos végé­nek az összekötésére való kapcsolók azon fajtájára vonatkozik, amely a két, egy­mással összekötendő tengely szomszédos 5 végére erősítendő két tárcsából áll, mely egymással szembenálló felületükön fogak­kal van ellátva, mimellett az egyik tárcsa fogainak a száma a másik tárcsa fogainak a számától eltérő és mindegyik fogcsoport 10 a két tárcsa között hajtószervet alkotó közbenső rugalmas elemnek egymással szembenfekvő felületein kialakított meg­felelő fogakkal kapcsolódik. -A találmány a leírt fajtájú tengelykap-15 cso!ókhoz való közbenső rugalmas elem, amely a tengelye irányában elrendezett olajálló kemény gumirétegek sorozatá­ból áll. A találmány továbbá a leírt fajtájú ten-20 gelykapcsolókhoz való közbenső rugalmas elemek áz előállítására való eljárás, amely a következő műveletekből áll: a) Gumikeverékbői alakított rétegeket olymódon viszünk rá egy tövisre, hogy a 25 rétegek az elem tengelyének az irányával párhuzamos irányban feküdjenek; b) a kapott terméknek egymással szem­benfekvő felületein, sajtolással, fogaknak a körvonalát alakítjuk ki, amely a kész 30 elem fogai körvonalának felel meg; c) a terméket az előállítani kívánt elem alakjának megfelelő alakú formában vul­kanizáljuk. A találmány szerinti eljárás foganatosí-35 tásának példaképem módja az, hogy olaj­álló kemény gumikeverékből való szala­got, sávot stb. tövisre tekercselünk, amíg kívánt átmérőjű tekercset kapunk; a sza­lag vagy sáv előre meghatározott széles­ségű, a tekercs átmérőjét pedig az elő- 40 állítani kívánt elem méretének megfelelően . szabjuk meg. Az ilymódon alakított, ill, előállított tekercset ezután sajtóba helyez­zük, amelynek egyik eleme előnyösen rög­zített, a másik pedig mozgatható. A sajtó í5 rögzített elemén karima van, a, sajtónak két egymással szemben levő felülete pe­dig úgy van alakítva, hogy azok a kellő számú fogat létesítik, amelyeknek körvo­nala lényegileg, de nem pontosan, a kész 50 elem egymással szembenálló felületeiben . előállítani kívánt fogak körvonalának fe­lel meg. A gumiszalagnak a tövisre való te­kercselésével előállított tekercset a sajtó rögzített elemére helyezzük, akként elreii- 55 dezett karimával, hogy az a tekercs szá­mára határfalat alkot és a karima átmérő­jét úgy méretezzük, hogy a tekercs abba szorosan illeszkedjék. A sajtó mozgatható eleme olymódon működtethető, hogy az 60 a tekercs két egymással szembenfekvő fe­lületébe a kész elemnél megkívánt számú fog körvonalát sajtolja és e művelet kőz ben a tekercs annyira össze lesz nyomva, hogy végleges vastagsága valamely előre 65 meghatározott darabbal kisebb az . eredeti tekercs vastagságánál. A sajtó mozgatható 1 részére kifejtett nyomás megszüntetése után a karimát lefelé mozgatjuk úgy, hogy az alakított tekercset eltávolíthatjuk. Az 70 alakított tekercset ezután áz alakított te­kercs átmérőjénél nagyobb átmérőjű for­mába hozzuk, mely formának két része úgy van elrendezve, hogy ha azokat egy­máshoz szorítjuk, akkor az alakított te- 75 keres annyira össze lesz nyomva, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents