120013. lajstromszámú szabadalom • Kovácsolt, hengerelt vagy öntött villamos géprészek

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI Ti ÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120013. SZÁM. XVI c. (VII;8%) OSZTÁLY. — K. 13823. ALAPSZÁM. Kovácsolt, hengerelt vagy öntött villamos gép-részek. Fried. Krupp Aktiengesellsehal't cég', Essen. A bejelentés napja 1937. évi február hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi március hó 23-ika. Villamos gépeknek olyan kovácsolt, hen­gerelt vagy öntött részei (pl. sark-kere­kek,, sark-gerendák, jármok, tengelyek) számára, amelyeknél,az a fontos, hogy nagy 5 indukciót lehetőleg csekély ampermenet­számnial érjenek el, 0.05—0.5«/o széntar­talmú acélt vagy öntött acélt alkalmaz* nak, amely — bizonyos meghatározott szi­lárdsági tulajdonságok elérése céljából — LO .nég nyomoktól — 10°/o nikkelt, krómot, mangánt, molibdén! vagy wolfrámot, egyenként vagy keverten, tartalmazhat. A találmány szerint már most ezek a géprészek olyan acélötvözetből vannak, 15 amely a fenti alkatrészeken kívül még 0.1 —2°/o vanadiumot tartalmaz; a maradék természetesen vas. Azt találtuk ugyanis, hogy a fenli ötvözetek indukciós értékei 0.1—2°/o vanadium hozzáadásával, a szi-20 lárdsági tulajdonságok rosszabbodása nél­kül, lényegesen növekednek. A vanadiu­mot, egészben vagy részben, ugyanazon mennyiségű titánnal, niobbal vagy tan­tallal, egyesiként vagy keverten, is lielyet-25 tesíthetjük. Azon acélok példájaként, amelyekből a találmány szerinti gép-részek vannak, a következőt említjük meg: 0.12<»/o szén, 0.3°/o sziilicium, O.lo/o ínan-80 gán, 2.5o/o nikkel, 0.4o/0 króm, 0,20/0 va­nadium; a maradék: vas. Ezen acélöLvözetnek, egy különben ugyanilyen, de vanadiumadalék nélküli acélötvözettel való összehasonlítása a kö 85 vetkező eredményt, ill. értékeket adta: A ni peri) 1 elletek I 11 d u k c i ó em.-ként vanmlinm nélkül vanadiuramal 25 11,601) 15.600 50 16.100 17.000 100 17.500 18.400 200 18.800 19.900 40 300 19.600 20.600 Hogy emelteit a szilárdsági tulajdon­ságok nem rosszabbodnak, az a következő szembeállításból lűnik ki: NMiiadimn nélkül vanndiunimitl 45 nyújtási határ kg:min2 40 10 törési határ ,, íi() 60 nyúlás '/o 20 25 Az indukciósértékek további növelése ér­hető el azoknál az acélötvözeteknéi, ame- 50 lyekből a találmány szerinti gép-részek vannak, csekély mezőerősségek számára nyomoktól — l°/o szilíciumnak, nagymező­erősségek számára pedig nyomoktól — 100/0 kobaltnak a hozzáadásával. 55 Végül előnyös az indukciósériékeknek és a szilárdsági tulajdonságoknak a javítá. sára azokat az acélötvözetekel, amelyekből a találmány szerinti gép-részek vannak, ill. ezeket a gép-részeket 800—-1100° C-ról 60 hirtelen lehűteni és 600—800° C-nál meg­ereszteni. Szabadalmi igények: 1. Villamos gépeknek olyan kovácsolt, hengerelt vagy öntött részei, amelyek- 65, nél nagy indukciósértékek és lehetőleg csekély ampermenetszámok fontosak,

Next

/
Thumbnails
Contents