119956. lajstromszámú szabadalom • Mesterségesen hűtött higanykisütő cső

Megjelent 1930. évi február hó 1-éti. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSlö SZABADALMI LEÍRÁS 119956. SZÁM. Vll/h. OSZTÁLY. — P. 8430. ALAPSZÁM. Mesterségesen hűtött higanygőzkisütőcső. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég Eindhoven-ben (Németalföl d). A bejelentés napja 1935. évi február hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi november hó 6-ika. Találmányunk mesterségesen hűtött nagynyomású higanygőzkisütőcső. Ezek­nek a csöveknek tudvalevőleg összezsugo-5 rodott kisülésük van és a csövek jó hatás­fokkal nagy fénymennyiséget létesíthet­nek. A higanygőznyomás fokozásakor a kisülési pálya cm-ére eső feszültségesés is növekedik. Mesterséges hűtés esetében 10 a nyomás igen nagyra vehető. 786.387. sz. francia szabadalmunk leírása igen nagy nyomású higanygőzkisütőcsövet ismer­tet, amelynél ez a nyomás 20 atmosz­féránál jóval nagyobb. 15 Találmányunk kisütőcső olyan elek­tródaszerkezettel, amely nagynyomású higanygőzkisütőcsövekhez, különösen pe­dig rendkívül nagygőznyomású kisütő­csövekhez igen előnyös. 20 Találmányunk szerint mesterségesen hűtött olyan higanygőzkisütőcsövet, a melynek gáztöltése és üzemközben leg­alább 6 atmoszférás higanygőznyomása van, egy vagy több kisülés hevítette 25 izzóelektródával (kiváltképen oxidelek­tródákkal) szerelünk fel, amelyek vala­mely, azokat részlegesen körülvevő, hi­ganyból vagy amalgámból való, üzem­közben elgőzölögtethető fémtömegből ki-TO állanak. Az mutatkozott, hogy ezekkel az elek­tródákkal nagy előnyöket érhetünk el a jelzett, nagynyomású higanygőzkisütő­csöveknél. Mi azt találtuk ugyanis, hogy \bban az esetben, ha az elektródákat zemközben elgőzölögtethető fémtömeg ím veszi körül, a kisülés ezeket az elek­ódákat oly nagy hőmérsékletre hozza hogy az élettartamuk és ennek következ­tében a kisütőcső élettartama is, nagyon 40 megrövidül. A leírt szerkezet kedvező működése következeképen magyarázható meg: A kisütőcsövek üzeménél, annak folytán, hogy az elektródákat elgőzölögtethető it fém veszi körül és hogy az elektródák aránylag kevéssé állanak ki ebből a fém­ből, a fém élénken elgőzölög. A fejlődött gőz végigáramlik az elektródákon és eze­ket hűti. Továbbá még más úton is távo- 50 zik a hő az izzóelektródákról, mégpedig az elektródákat nagyrészben körülvevő fém révén, vezetés útján, amit még elő­segít az, hogy a kisütőcsövet kívülről mesterségesen hűtjük. Mindezek követ- 55 keztében az izzóelektródák hőmérséklete oly csekély, hogy az elektródák már nem pusztulnak el oly rövid idő alatt. A hűtőszert természetesen úgy kell választanunk, hogy az emittálandó suga- 60 rakat lehetőleg kevéssé nyelje el. Rend­szerint vizet alkalmazhatunk hűtőszer­nek. A kisütőcső árambevezetőhuzalait előnyösen szigetelve vezetjük át a hűtő­szeren. 65 Az elgőzölögtethető fém az üzem folya­mán a cső elektróda végeibe nyomódik. Kis csőátmérőknél a higanyt már a ka­pilláris hatás is a végekben tartja. Ezt a hatást esetleg még azzal is támogathat- 70 juk, hogy a cső végeit szűkebbre vesszük, mint a cső ama részét, amelyben a ki- . sülés végbemegy. Ez a hűtőszer befolyá­sát is erősíti. A leírt elektródaszerkezet már csekély 75

Next

/
Thumbnails
Contents