119947. lajstromszámú szabadalom • Cséplőkosár a cséplőlécek között elhelyezett, fémlemezből kicsákozás és 90 fokkal való áthajlítás révén kialakított hosszgerincekkel

Megjelent 1939. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119947. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — G. 8533. ALAPSZÁM. Cséplőkosár a cséplőlécek között elhelyezett, fémlemezből kicsákózás és 90p -kal való áthajlítás révén kialakított hosszgerincekkel. Graepel Friedrich, gyáros Halberstadt-ban, mint Fath August mémök jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi november hó 16-ika. A találmány cséplőkosár verőléces cséplőgépekhez a cséplőlécek között elhe­lyezett, fémlemezből sajtolt betétekkel, amelyekben kicsákózás és áthajlítás révén 5 létesített olyan gerincek vannak, melyek oldalfelületei középvonaluk körül lefelé vannak hajlítva. A jelzett fajtájú ismert, kosárbetétes cséplőkosarak hátránya, hogy a kosárbe-10 létek gerincei, melyek í)0°-kal vannak el­fordítva, az elfordított gerinceknek ászá­rakkal való összekötési helyein a gerinc szélességének megfelelő szélességű felüle­teket tartalmaznak, amelyekre a szemek 15 felcsapódnak, úgy hogy a dob felé vissza­pattannak és széthúzódnak vagy pedig a dob hatása révén a kicsépelt szalmával együtt a szalmarázóra kihajíttatnak. To­vábbi hátrány, hogy a gerincek felső végei, 20 amelyek a magokkal érintkezésbe juhiak, a kicsákózás műveletéből származó, éles szélet alkotnak, mely a magokat megsérti. E szélek lekerekítése túlságosan költséges és a gerincek keresztmetszetét is csök-25 kenti, amit annál inkább kell kerülni, mert a fémlem-cz ellenállóképességét az elforgatási helyeken a nyújtás és torzítás már különben is csökkentette, úgy hogy e helyeken repedések könnyen keletkez-30 nek. A találmány szerint a jelzett hátrányo­kat azzal hárítjuk el, hogy a cséplőlécek közé U-kereszlmetszetű kosárbetéteket he­lyezünk, melyeknek a cséplőlécekhez fekvő 35 szárai, valamint gerincei be vannak vágva, az e bevágásokkal határolt gerinc- és szár­részei pedig középvonaluk körül befelé össze vannak hajlítva. így a cséplőlécek közölt olyan hosszgerincek adódnak, me­lyek felső, a dobra néző homlokfelülete 40 lekerekített, úgy hogy az e homlokfelüle­te kliez csapódó szemek nem sérülhetnek meg. A gerincek oldalfelületei a fémleme­zek száraiba akként mennek át, hogy a fémlemez keresztmetszetének csökkenése 45 és gyengülése nyúlás vagy beszakadás ré­vén be nem következhet. Emellett az U-alakú lemezek szárainak felső szélén a le­meznek a gerincek és a szárak közötti átmeneti, helyen való áthajlítása révén 50 átkarimázott perem létesül, úgy hogy a betét valamennyi széle, amelyre magok felcsapódhatnak; lekerekített. A szárak átkarimázása ezenkívül az U-alakú leme­zek felső szélét erősíti. 53 Ama helyek éles kisajtolása révén, mely helyeken a gerincek a szárakba átmennek, kiküszöböljük a magok átmeneteiét aka­dályozó holt helyeket. így tehát a talál­mány szerint kialakított hosszgerincekkel 60 a lehető legnagyobb szabad áthaladási ke­resztmetszetet kapjuk, továbbá nagyfokú szilárdságol érünk el és a magok megsérül lését is messzemenően elhárítjuk. A rajzon a találmány foganatosílási pél- 65 dájának vázlala látható. Az 1. ábra a találmány szerinti betéttel ellátott cséjplőkosárnak a 2. ábra A—B yonala mentén vett metszete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó részleges oldalnézet. A 3. ábra a hosszgerinces, U-alakú lemez-

Next

/
Thumbnails
Contents