119897. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kevéssé reakcióképes olajok átalakítására mótorhajtóolajokká, különösen Diesel-mótorok céljaira

Megjelent 15>ííí>. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119897. SZÁM. IV/h/1., (Xl/b.) OSZTÁLY. — TI. 1013. ALAPSZÁM. Eljárás kevéssé reakcióképes olajok átalakítására motorhajtóolajokká, különösen Diesel-mótorok céljaira. Uhde Friedrich magáiimériiök, Dortmuiid, úgyis mint Dr. Pflrrmaiin Theodor Wilhelm, Castrop-Rauxel-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi július hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi július hó 15-ike. Annak megítélésekor, hogy vájjon va­lamely olaj alkalmas-e Diesel-motorok hajtására, eddigelé az olaj hidrogéntar­talmát volt szokásos mérvadónak tekin-6 teni. A jó Diesel-olajtól általában meg­kívánták, hogy hidrogéntartalma 12%­nál ne legyen alacsonyabb. Újabb vizs­gálatok azt mutatták, hogy a hidrogén­tartalom magában nem elégséges annak 10 eldöntésére, hogy valamely olaj alkal­mas-e Diesel-motorok üzemanyagául, vagy sem. Ismeretesek természetes ere­detű olyan kőolajtermékek, amelyek hid­rogéntartalma meghaladja a 12%-ot, 15 mégis csak nehezen gyulladnak és Diesel­motorok hajtására nem használhatók. Másfelől szilárd tüzelőanyagokból, pl. kőszén, barnaszén stb.-ből, csekély hid­rogénmennyiségek felvételével, olyan hid-20 rogénben szegény hidrogénezési termékek állíthatók elő, amelyek nagyon reakció­képesek és Diesel-motorokban való fel­használásra alkalmasak. Ezeknek a hid­rogénben szegény hidrogénezési termé-25 keknek hidrogéntartalma a szokásos Diesel-olajok hidrogéntartalmának csak mintegy a felét teszi ki, reakcióképes­ségük azonban olyan nagy, hogy Diesel­motorban, alacsony hidrogéntartalmuk 80 ellenére is, minden nehézség nélkül el­égethetők. A hidrogénben szegény elsőd­leges termékek közönséges hőmérsékle­ten általában még szilárd halmazállapo­túak; óvatos továbbhidrogénezéssel azon-85 ban belőlük, kismérvű hidrogénfelvétel közben, hígfolyós olajok állíthatók elő, amelyeknek, bár hidrogéntartalmuk va­lamivel nagyobb, égési tulajdonságaik többé nem oly kedvezőek, mint az elsőd­leges termékeké. Az elsődleges termékek 40* kitűnő reakcióképessége a további hid­rogénezés során, legalább is részben, el­enyészik, jó gyulladási képességüket csak akkor kapják vissza, ha velük hidrogént nagyobb mértékben vétetünk fel, ami 45> jelentős költségekkel jár. A találmány szerint további hidrogé­nezés nélkül lehetséges azokat a hidrogén­ben szegény hidrogénezési olajokat, ame­lyeket szénből vagy közvetlenül, vagy 50 közvetve a szilárd halmazállapotú, ke­véssé hidrogénezett széntermékekből állí­tunk elő, kellő gyúlóképességűvé tenni. Ezt úgy érjük el, hogy az olajokat oxi­gén, vagy oxigéntartalmú vagy oxigént 55-lehasító gázok vagy vegyületek jelenlété­ben hőkezelésnek vetjük alá. Aromás olajok gyulladási képességé­nek megjavítására már javasolták, hogy ezek egy részét aromás oxigénvegyüle- 60-tekké alakítsák át. így pl. kátrány­olajoknak könnyen gyulladó Dieselmotor­hajtó termékekké való átalakítására aján­lották már, hogy az antracénfrakciót gáz­fázisban, éspedig 400 és 600° közötti hő- 65-mérsékleteken, oxigén behatásának te­gyék ki, kinonok képződése céljából. Ily­%ép, a kinonok önoxidálódó tulajdon­ságai folytán, a kiindulási kátrányolaj többi alkatrészével együtt olyan motor- 703

Next

/
Thumbnails
Contents