119872. lajstromszámú szabadalom • Gyorsan kötő portlandcement és eljárás portlandcement kötésének és keményedésének gyorsítására

_____ Megjelent 1 93 9 . évi január hó 1 6-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BffiÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119872. SZÁM. XVII/d. (VlII/a.) OSZTÁLY. — K. 13577. ALAPSZÁM. Gyorsan kötő portlandcement és eljárás portlandcement kötésének és keményedé sének gyorsítására. Kubala Sándor oki. vegyészmérnök, Szerencs. A bejelentés napja 1936. évi július hó 29-ike. A portlandciement, illetőleg a portland­cement tel készült habarcsok, betonkeveré­kek stb. tudvalevően csak aránylag hosz­szú idő, több hét után szilárdulnak meg 5 annyira, hogy a rendeltetésszerű igénybe­vételeknek biztosan ellentálljanak. A kö­zelítően teljes szilárdság elértének gyorsí­tására már alkalmaztak ugyan kötést gyor­sító adalékokat, de általában csak külön-10 leges esetekben, mert az adalékok költsé­ges volta, vagy a habarcskészítésnek a rendestől való eltérése, vagy utólagos hát­rányok fellépte a széles körökben való használat útját állta. 15 A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a portlandcement, illetőleg a port­landcementtel készült habarcsok, betonke­verékek stb. kötése és szilárdulása igen lé­nyegesen gyorsítható a kén olyan savjai-20 nak sóival, mely savakban a kénnek sav­hidrogénhez viszonyított mennyisége az S:2H aránynál nagyobb. Az eddigi tapasztalatok szerint legalkal­masabbnak bizonyultak a vízben oldható 2ö sók, pl. az alkálisók, pl. a nátriumtioszul­fát. E kötésgyorsító sókat a portlandce­ment súlyára vonatkoztatott 1—10°/o-os mennyiségben alkalmazzuk, pl. úgy, hogy a sót a habaroskészítéshez szánt vízben H0 feloldjuk. Célszerűbb azonban a kötésgyor­sító sót már eleve száraz állapotban a cementhez keverni, nemcsak, mert ily mó. don a sónak a vízben való oldásával járó munkát és időveszteséget kerüljük el, ha-35 nem a só adagolás vétlen elmulasztásának vagy helytelen mennyiségének következ­ményeit is biztosan kizárjuk. Az ilyen szá­raz só-cement-keverék éppen úgy csorna­golható és tárolható, mint a közönséges portlandoement s felhasználásánál is csak 40 a rendes cementre szabványozott rendsza­bályokat (jó keverés, nedvesen tartás stb.) kell betartani. A habarcskészítésnél ter­mészetesen tekintetbe veendő, hogy a ta­lálmány szerinti só-ciement-keverék 100 súlyrésze osak 90—99<>/o cementet tartal­maz s ennek megfelelően kell megválasz­tani a cement-homok-kavics keverési ará­nyát. A találmány szerinti száraz só-cement- 50 keverékbe kis mennyiségű szerves vagy szervetlen festőanyagot is keverhetünk, hogy a cement gyorsan kötő sajátsága vagy már száraz állapotban, vagy (pl. ani­linfesték alkalmazása esetén) a habarcs 5í készítésekor szembetűnjön. A találmány szerinti kötés-gyorsító el­járásnak fontos előnye, hogy a találmány szerint készült habarcs régi közönséges portlandbeton tárgyakhoz épp oly jól köt, 60 mint a tiszta portlandcementlel egyébként' azonosan készült habarcs, úgy, hogy a ta­lálmány szerint készült habarcs stb. nem asak új tárgyak vagy műtárgyak gyors létesítésére, hanem közönséges módon ké- 65 szült régi betonműlárgyak sérüléseinek gyors kijavítására is alkalmas. Ilyenkor is osak az eddig szokásos előírásokat (a sérülési felület megtisztítása, feldurvítása, átnedvesítése) kell betartani. 70 Régi betonműtárgyak sérüléseinek azo­nos keverési arányú, de a találmány sze­rint a aement súlyára számított 5% nát­riumtioszulfálot tartalmazó habarccsal

Next

/
Thumbnails
Contents