119867. lajstromszámú szabadalom • Eljárás klórtartalmu kondenzálási termékek előállítására fenolokból

_____ Megjelent 1939. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119867. SZÁM­IV/h/1. OSZTÁLY. — F. 7929. ALAPSZÁM. Eljárás klórtartalmú kondenzálási termékek előállítására fenolokból. I, G. Far bei j i n ű ustrie Aktiengesellschaft Frankfurt a/Main. A bejelentés napja 1937. évi február 8-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi március hó hó &-ike. Az 550326. sz> német szabadalmi leírás­ból ismeretessé vált olyan eljárás, melv­lyel a fenolokba formaldehid és sósav se­gítségével klórmelilcsoportokat lehet be­vinni. Az eljárás abban áll, hogy nitro-, b karboxilaldehidcsoportokat és halogént nem tartalmazó fenolokat sósavval telített vizes formaldehidolidatokkal kezelünk. Megállapítottuk, hogy oly fenolokba, me­lyek magban egy vagy több hosszabb, pl. 10 4 vagy löbb szénatomot tartalmazó alifás láncot tartalmaznak, mint pl. butil, vagy oktilfenol, megfelelő módon klórmelilcso­portokat vihetünk be. Ez nem volt min­den további nélkül várható, inkább avval 15 kellett számolnunk, hogy a fenolok reak­cióképessége a hosszú alifás gyökök foly­tán erősen lecsökken vagy hogy a reakció egyáltalán más lefolyású lesz. Az új klórmetilvegyülelek, melyeik a 20 mozgékony klór folytán sokféle reakciót tesznek lehetővé, mint közbülső termékek festékek, műgyanták, cserzőanyagok. fes­tődesegédanyagok és más anyagok előállí­tásánál fontosak. 25 í. Példa: 24 súlyrész p-formaldehidnek 400 súly­rész tömény sósavban való oldatába 50 C° hőfokon telítésig sósavgázt vezetünk és 30 e hőfokon 4 órán belül jó keverés mel­lett 41 súlyrész technikai izo-oktilfenolt, előnyösen olvasztott állapotban, adunk hozzá. Az izo-oktilfenol adagolásakor és rövid ideig utána, a keveréken gyengie 85 sósaváramot vezetünk át. A gyantaszerű terméket az anyaglúgtól elválasztjuk s vagy óvatosan vakuumbati szárítjuk, vagy pedig úgy különítjük el, hogy szerves oldószerben felvesszük, klór­kálciummal szárítjuk és az oldószert le- 40 desztilláljuk. Az anyag mintegy 13.5—15<>/o klórt tartalmaz (számítollt érték: 13,95«/o Cl egy klórmetilcsqport és 23.43<>/o Cl két csoport belépése esetén). Az anyag éterbeln és egyéb szerves oldószerben oldható; víz- 45 ben nehezen oldható. 2. Példa: 120 súly rész p araformaldehid és 1300 súlyrész tömény sósav keverékébe, 60 C°-on, telítésig sósavgázt vezeitünk ós ugyan- 50 ezen a hőfokon 4 órán belül 142 súlyrész izobutilfenolt adunk hozzá. Miután még ímintegy 8 órán át 60 C°-on sósavgázt ve­zetünk át, az 1. példa szerint tovább dol­gozzuk fel. 55 A szirupszerű, szerves oldószerekben old­ható termék 17.84<>/o klórt tartalmaz (1 klórmétilcsoport belépésre számítva 17.88<>/o' adódik). 60 3. Példa: 12 súly rész p araformaldehid, 300 súly­rész tömény sósav és 51 súlyrész diizooktil­fenol keverékébe 24 órán át sósavgázt ve­zetünk, amikoris a hőmérsékletet 50 C°-róll fokozatosan 90 C°-ra emeljük. A feldől- 65 gozás ugyanúgy történik, mint az 1. és 2. példánál. Az analízissel 8.52<>/o Mórt mu­tattunk ki. (1 klórmétilcsoport belépésénél számított klórtartalom 9.69«/o).

Next

/
Thumbnails
Contents