119853. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék ragasztóanyagnak felületekre való felvitelére

Megjelent 1939. évi jann ár hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119853. SZÁM. XlII/d. (XVIII/dL) OSZTÁLY. — S. 17358. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék ragasztóanyagnak felületekre való felvitelére. Sealcone Internatioual Corporation cég', New-York. A bejelentés napja 1938. évi április hó 14-ike. A találmány eljárás és készülék ragasztó­anyagnak felületekre való felvitelére, pl. lemezanyagból, mint papirosból, vagy más hasonló anyagból való tárgyak előállítá-5 sánál. Ily lemezanyagból készült tárgy pl. tej, vagy más folyadék felvételére való edény. A találmány tárgya az ezideig ismert eljárások és készülékek tökéletesítése, ra-10 gasztóanyagnak felülelekre való felvitelére, amely különösen edények előállításánál al­kalmazható. Amint már említettük, a találmány te­hát ragasztóanyagnak felületekre való fel. 15 vitelére alkalmas eljárás, amely szerint ragasztóanyagból való réteget sűrűn, fo­lyós állapotban felvivő szerkezet felületén osztunk el, mimellett az említett réteget az említett készülékre felvitt ragasztóanyag-20 nak a felülettel való érintkezés útján visz­szük át. A találmány szerinti eljárás egyik ki­viteli módjánál valamely lap felületét, mi­után abból előre meghatározott tárgyat 25 készítettünk, hőhatásra képlékeny ra­gasztóanyaggal vonhatjuk be, amely az egész felületre, vagy annak csak egy ré­szére vihető fel és az a tulajdonsága,/ hogy felvitel közben sűrűn folyós és ren-30 des hőmérsékleten nem folyós és nem ra­gadós állapotba jut, azonban magasabb hőmérsékleten ismét lágy, szívós és raga­dós állapotba kerül vissza. Ha tehát vala­mely lap így bevont felületét valamely lap 85 más része, vagy más felülete mellé he­lyezzük, miután a lapból előre meghatáro­zott tárgyat készítettünk és most maga­sabb hőmérsékleten nagyobb nyomás ha­tásának tesszük ki, akkor a ragasztóanyag ismét szívós és ragadós állapotba kerül és 40 az egymásra helyezett felületeket össze^ ragasztja. Noha a találmány szerinti eljárás a legkülönbözőbb tárgyak előállításánál al­kalmazható, az különösen oly edényekelő- 45 állítására alkalmas, amelyek testrészei megfelelő anyagú falból állanak, melyet hossz szélei mentén összserőA ünk, további a test egyik végében peremezett tárcsát helyezünk és ezt a test alsó végének és a 50 tárcsa szélének korcolása, vagy összehen­gerlése útján rögzítjük, mikoris alul zárt edénytestet kapunk. Az edény másik vé­gének nyílása a töltőnyílás, amelyet az edény említett nyitott végén a szemben- 55 fekvő falrészek összenyomása és e hely­zetben való rögzítése útján zárunk. Az edény külső és belső felületei folyadék és nedvességálló, valamint esetleg olaj- és zsírmentes, ezeket át nem bocsájló anyag- 60 gal vonhatók be. Az edény lap-, illetve lemezanyagból való előállításakor az előzetesen kívánt edénytest szerint a"aki ott lakokat ragasztó­anyaggal vonjuk be és azután a ragasztó- 65 anyaggal ellátott lapokat egymás fölött oly egységekben rendezzük el, hoay azok hajóval, vagy bárminő más szállítóesz­közzel szállíthatók legyenek. Annak meg­akadályozására, hogy a ragasztóanyag a 70 rendes hőmérsékleten folyós és ragadós legyen és az egyik lap ragasztóanyaga a kötegben a szomszédos lapra jusson, oly ragasztóanyagot alkalmazunk, amelynek magas olvadáspontja van és ezért nagy 75 hőmérsékletre van szükség ahhoz, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents