119842. lajstromszámú szabadalom • Kézitáska, hordtáska, hordkészülék, bőrönd vagy más eféle

Megjelent. 1939. évi január hó "<í-án. MAGYAR KIRÁLYI SZAlíAbA LM i 1J1R0SAG SZABADALMI LEÍR A S 119842. SZÁM. XX d. OSZTÁLY. — M. 11242. ALAPSZÁM. Kézitáska, hordtáska, hordkészülék, bőrönd vagy más efféle. Milker Walllemar igazgató és G. Schneider ,>Gii mini hot" cég", Wien. A bejelentés napja 1938 évi március hó 8-ika. Ausztriai elsőbbsége 1937. március hó 9-ike. Hordláskák, amelyeknek külső oldalán egy második, hálóból készüli zacskóalakú táska van rögzílve, ismeretesek már A hálózacskó hátsó falának kis része az első 5 táska külső falával van összekötve, úgv hogy a hálózacskó nagy része a külső fa­lon szabadon lelóg". Ez a zacskó csomagok, könyvek vagy más, a bevásárlásnál vagy utazáskor el-10 teendő tárgyak felvételére teljesen alkal­matlan és rosszul kezelhető, minthogy mint már említettük, csak kis része van a las­kával összekötve, utóbbinak oldalfalán és fenekén Lullóg és így, megtelten a táskán ló himbálózni fog, amikor is nemcsak a benne levő tárgyak sérülésétől kell tartani, ha­nem kényelmetlenül hordozható is. A ta­lálmány szerint a kézitáskák, hordláskák, hordkószülékek vagy más eféle külső fa-20 Ián vagy falain .egy előnyösen rugalmas, hálószerűén áttört fal van akként alkal­mazva, hogy az külsőtáskát, ill. külső re­keszt alkot. A hálószerűén áttört fal elő­állítására tetszés szerinti, e célra alkalmas 25 anyagok, úgymint fonalak, bőr, szövet, gumi vagy más eféle használható. A rajz példaképen távlatilag mutatja a találmány több kiviteli alakját. Az 1—4. ábrák a találmány alkalmazását 30 különböző húzózáras táskákon mutat­ják. Az 5. ábra a találmánynak bőröndön való alkalmazását szemlélteti és a 6. ábra könyvek hordkészülékén alkal-35 mazva mutatja a találmányt. Az 1. ábra szerint a táska (A) külsőfalán hálószerűen áttört (B) fonadék van akként rögzílve, hogy a fonadéknak két oldalsó és az alsó széle a táskával van összekötve, úgy hogy a külsőfal és az áttört fonadék közt rekesz (táska) képződik. A 2. ábra szerint a hálószerű fonadék alsó széléin nincs köz vei len ül a külsőfalhoz erősítve, úgymint az 1. ábrán, hanem át nem tört (C) anyaggal, bőrrel, szövettél vagy más i5 e fél ével van szegélyezve, amely viszont ailsó szélével a láska külső falával van össze­kötve. Ezáltal oly külső rekesz képződik, amelynek külső falát nagyobbrészt áttört fo­nadék, kisebb t és pedig az alsó szélen tömör át nem tört anyag alkotja. Ennek a szegélynek célja, hogy apró tárgyak, amelyek a hálórekesz szemein áteshetné­nek, az oldalsó rekesz ál nem tört alsó részében megmaradjanak. ;> 5 A 3. ábra szerint a láska fogantyúi a hálószerű fonadékon túl függélyes irány­ban meg vannak hosszabbítva és akként vannak azzal összekötve, hogy a háló­rekeszben levő tárgyakat nemcsak az 60 utóbbi tartja, hanem a fogantyúkban járu­lékos támaszt kapnak. Ezzel elérjük, hogy vékony, ill. rugalmas anyag használatánál, amelyet a hálószerűen áttört falak készí­téséhez felhasználunk, ez anyag túl nagy 65 terhelésnél nem tágul túlságosan vagy nem szakad el. A 4. ábra a rugalmas hálószerű (B) fonadéknak a táska egyik oldalfalán való alkalmazását mutatja, azonban alkal­mazható természetesen ily fonadék a táska 70 mellső falán is. Az 5. ábra szerinti elren­dezésnél a rugalmas, hálószerű (B) fo­nadék a (D) bőröndön vain rögzítve, amely ez esetben is látható rekeszit alkot a külső

Next

/
Thumbnails
Contents