119838. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gumiáruk előállítására vizes diszperziókból

Megjelent. 1939. évi január hó "<í-án. MAGYAR EIRÍLYI SZABADALMI BffiÓSiö SZABADALMI LEÍRÁS 119838. SZÁM. XI/b. OSZTÁLY. — L. 7370. ALAPSZÁM. Eljárás gumiáruk előállítására vizes diszperziókból. International Latex Processes Ltd., Guernsey, mint Edward Arthur Murphy és Geotfrey WiJliam Trobrídge angol állampolgárok, birminghami lakósok jogutóda. A bejelentés napja 1937. évi július hó 10-ike. Nagybritanniai elsőbbsége 1936. évi július hó 10-ike. A találmány eljárás gumi- vagy rokon­anyagaiból álló vagy ilyen anyagokat tar­talmazó áruk előállítására az említett anyagok hőérzékeny vagy hőérzékennyé 5 tett vizes diszperzióiból, pl. formázás, ke­nés, kisajtolás, mártás, vagy több ilyen eljárás útján. A találmány tárgya a hőérzékeny vizes gumidiszperzióknak oly módon való koa-10 gulálása vagy megszilárdítása, hogy a meg­szilárduló, illetve koagulálódó diszperzió egész tömegének egyenletes melegítését ór­jüsfe el. Javasolták már guminak kis hővezető lb képessége ellenére is, egyenletes melegíté­sét (I. Henri Ledus: Egyenletes vulkani­záció > c. cikkét, a «Rubber chemislry and Technology lap 1936. áprilisi számában). Ezt annak az ismert ténynek felhasználá-20 sával valósították meg, hogy szigetelők igen jelentékeny mértékben felmelegíthe­tőfe váltóáramú elektromos térben, pl. olyan térben, amelyet egy kondenzátor fegyverzetei között magas periódusú vál-25 tóárasm létesít. Azt tapasztalták, hogy egy nagy tömeg vttlífeasiizálása, amely a szokásos hevítési eljárásokkal több órát vesz igénybe, a« új 1 eljárással néhány perc alatt végrehajtható. 30 Az említett közzététel azt is hangsú­lyozza, hogy szivacsos termékek előállítá­sára szolgáló latexkeverék magas perió­dusú; elektromos térben kivulkanizálható ésfr ékk»r a vulkanizálás alatt szárítás is 35 vtfgfceniígy. Azt találtuk, hogy még lényegesen jobl> eredmények érhetők el, hőérzékeny vizes gumidiszperzióknak magas periódusú vál­tóárammal való eg3T enletes- melegítésével. A találmány szerinti eljárás gumi vagy 40 rokonanyagaiból álló, vagy ilyen anyago­kat tartalmazó áruk előállítására az alább felsorolt hőérzékeny vagy hőérzékennyé lelt vizes diszperziók koagu'.álása vagy megszilárdítása útján abban áll, hogy az 46 említett vizes diszperziókat magas perió­dusú váltóáram hatásának tesszük ki. A találmány egyik megvalósítási módja szerint, alzalon vastag latexhab bevonatot képezünk és az egészet magas periódusú 50 elektromos téren vezetjük át, miközben a hab egyenletesen és gyorsan átmelegszik és ilymódon sejtszerkezetű gumivá koa­gulál anélkül, hogy a latexhab szerkezete s/.ámbavehetően összeesnék. Ha ilyen hab- 5ö réteg koagulálását a szokott módon való hevítéssel végezzük, úgy a hab kis hőve­zetőképessége és ennek következtében egye­netlen hevítése folytán, a koagulálási fo­lyamat kívülről be feli': halad és ekkor a ö0 kiegyensúlyozatlan belső erők következté­ben, a szerkezet száiinoltevő összeesése el nem kerülhető. A találmány szerinti el­járás segítségével viszont a le^ságyobb könnyedséggel lehel egész tömegében 65 egyenletes sejtszerkezetű folytonos hos£­szúságű gumilemezeket előállítani. A találmány egy másik megvalósítási médözata szálak, fonalak vagy szalagok, a kővetkezőkben általánosságba ^'ona!* ki-1

Next

/
Thumbnails
Contents